Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Kautokeino skole

Formannskapet vedtok 9. mars 2021 å legge detaljregulering Kautokeino skole ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Kautokeino skole legger til rette for bygging av ny skole med svømmehall i Kautokeino sentrum. Det ble gjennomført arkitektkonkurranse i 2020. Konkurranseforslag som ble valgt danner grunnlaget til planforslaget. Planen regulerer i tillegg trygge skoleveier til planområdet, med ny løsning for henting og levering av barn.

Planen skal ivareta barnas interesser og samiske interesser ved å forme en skole med nær kontakt med utemiljøet.

Det er gjort en vurdering av støy, områdestabilitet og trafikksikkerhet. Vurderingen viser at planen ikke er risikopreget.

I møte 9. mars 2021 vedtok formannskapet, som er kommunens faste utvalg i plansaker, å legge ut detaljregulering Kautokeino skole til offentlig ettersyn. Følgende vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11, legges forslag til detaljregulering for Kautokeino skole, bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg datert 23.02.2021 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Alle innsendte plandokumenter legges ut på kommunens hjemmeside, og digitalt plankart legges ut på regional høringsbase og gjøres synlig på nordatlas.no"

 

Høring

Høringsfristen for å komme med merknader til planen, settes til 21. april 2021.

Merknader sendes skriftlig til e-post@kautokeino.kommune.no eller til Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino.

Høringsuttalelser merkes med saksnummer 2021/53.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Pål Norvoll på epost pal.norvoll@kautokeino.kommune.no eller telefon 413 99 536

 

Dokumenter i saken:

Saksfremstilling og formannskapets vedtak (PDF, 807 kB)

Plankart (PDF, 733 kB)

Planbestemmelser (PDF, 143 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

 

Vedlegg til planbeskrivelsen:

Landskapsplan (PDF, 2 MB)

Illustrasjoner (PDF, 800 kB)

Terrengsnitt (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 771 kB)

Støysonekart fra veg (PDF, 459 kB)

Geoteknisk notat - Vurdering av sikkerhet mot skred (PDF, 470 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 8 MB)

Alle innspill til varsel om oppstart (PDF, 2 MB)

Varsel om oppstart (PDF, 4 MB)