Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for Kautokeino skole i møtet 20. mai 2021.

Formannskapet vedtok 9. mars 2021 å legge detaljregulering Kautokeino skole ut til offentlig ettersyn.