Priser

Kommunestyret behandler og vedtar årlig hvilke priser kommunen skal kreve for ulike tjenester. Prisene fremkommer i det årlige gebyrheftet.

Hvis du vil vite hva det koster å leie Báktehárji til et arrangement så kan du finne informasjon om det i gebyrheftet. I gebyrheftet kan man finne informasjon om priser for barnehageplass, hvor mye vannavgiften utgjør pr år, hvor mye en tomt i Gártnetluohkka koster og så videre. 

Gebyrhefte 2023 (PDF, 220 kB)

 

Gebyrhefte 2022 (PDF, 190 kB)

Gebyrhefte 2021 (PDF, 680 kB)

Dokumentet (PDF) som dukker opp er satt opp slik at temaene på forsiden er lenket opp til detaljer lengere ut i dokumentet.

 

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2022

Vedtatt av kommunestyret 28.10.2021 sak 56/21

 

1. Kommunale boliger

Kommunale bygninger

Hele bygningsmassen er utleidd til Kautokein Boligselskap (KBS), hvor egen avtale foreligger. 

2. Kommunehuset - leie av møterom etv.

Kommunehuset - leie av møterom etc.
a) Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette egne satser.

3. Utgår

Utgår

4. Renovasjon og slamtømming

a) Differensiert avgift etter dunkstørrelse

kr/søppeldunk pr. år

   140 liter  kr 4 886
   240 liter  kr 5 313
   360 liter  kr 6 100
b) For containerrenovasjon for hytter
kr/abonnement     kr 2 661 
c) Slamtømming
1) For tømming av slamavskillere, priveter o.l., inntil 5 kbm kr/år kr 3 818
    kr/annet hvert år:  kr 2 865
2) Tilleggsavgift for slammengde over 5 kbm   kr 1 273
3) Der hele anlegget må tømmes (både vann og slam) og borttransporteres, faktureres i tillegg faktiske kostnader

5. Feiegebyr

Feiegebyr inkl. mva
Gjelder for tilsyn av pipe og feiing i hht. Forskrift om brannforebygging nr.1710 av 17.12.2015. kr/skorstein pr. år kr 819

6. Tilknytningsavgift for vann og avløp

Tilknytningsavgift for vann og avløp. inkl. mva.

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann‐ og/eller avløpsledningsnett.

  Vann Avløp
Stor næring (inntak > = 81 mm) pr/abb kr 8 658 kr 8 658
Middels næring (inntak 41 – 80 mm) pr/abb kr 3 897 kr 3 897
Liten næring (inntak < = 40mm) pr/abb kr 3 897 kr 3 897
Kombinasjonsbolig (inntak < = 40mm) pr abb kr 3 897 kr 3 897
Bolig (inntak < = 40mm) pr/abb kr 1 949 kr 1 949

 

(Boliger og kombinasjonsboliger med inntak større enn 40 mm betaler tilknytning lik næring)

7. Refusjon for ferdig opparbeidede tomter

Refusjon for ferdig opparbeidede tomter til bolig og næringsformål
Tomter Opparbeidelses- kostnader
Lulit Gáhkkorluodda 14  kr         39 000,00
Davit Gáhkkorluodda 10  kr         39 000,00
Sarritluodda 17, 19  kr         78 000,00
Skierreluodda 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12  kr         78 000,00
Ledige tomter i Gartnetluohkká BIIa  kr       235 000,00
Čuonjaluodda 7,9 (kombinert bolig/næring)  kr       108 000,00
Njurgoluodda 3 (kombinert bolig/næring)  kr       108 000,00
Gironluodda 1, 3,  kr         78 000,00
Hánnomaras næringsområde B1 - B6, C3, C4  kr         78 000,00
Hánnomaras næringsområde A1  kr       108 000,00

 

Refusjon for Hannomaras næringsområde B1 - B6, C1 - C4 og A1, A3:
Ved tildeling av næringstomt i Hannomaras næringsområde, refunderes tomterefusjonskostnadene ved utbygging. 

RETNINGSLINJER FOR OPPARBEIDELSESKOSTNADER FOR HÁNNOMÁRAS
NÆRINGSOMRÅDE B1 - B6, C1 - C4, A1, A3.  
   
Hánnomáras næringsområde B1 - B6, C3, C4:  kr. 78 000,-
Hánnomáras næringsområde A1:  kr. 108 000,-
Oppmålingsgebyr og tinglysing kommer i tillegg.  

 

Prosedyre ved tildeling av næringstomt:

 • Kautokeino kommune tildeler næringstomter i Hánnomáras næringsområde B1-B6, C1-C4, A1, A3 etter skriftlig søknad.
 • Alle næringstomter tilbys som festet tomt.
 • Kommunen krever at det ved tomtesøknad legges ved finansieringsbekreftelse for refusjonskravet (prisen) på tomten.
 • Dersom tomtesøknad er komplett, kan næringstomten tildeles med en byggefrist på 1 år. Byggefristen kan forlenges med 1 år med en begrunnet skriftlig søknad. 
 • Dersom byggefrist ikke har startet og det ikke er søkt om forlengelse av tilsagn, bortfaller tilsagnet automatisk.
 • Betalingsfristen for tomterefusjon settes til dato for utløp av byggefrist.
 • Innen byggefrist skal byggesøknaden for tomten være godkjent og festekontrakt tinglyst, slik at byggetiltaket er påbegynt før utløpt byggefrist.
 • Ved tildeling av tomt skal det tinglyses gjenkjøpsklausul som sikrer Kautokeino kommune tilbakekjøpsrett for ubebygd tomt.
 • Når ferdigattest foreligger på byggetiltaket vil opparbeidelseskostnadene/tomterefusjonskostnadene refunderes/tilbakebetales etter søknad.

8. Årsavgifter vann og kloakk

Årsavgifter vann og kloakk inkl. mva

Årsavgiftene består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyrer for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter, og driftsbygninger i landbruk.
 • Driftsbygninger i landbruket fritas for abonnementsgebyr - avløp. 
 • Næringseiendommer deles opp i liten, middels og stor næring, etter størrelsen på inntaket. 
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.
 • Alle abonnenter i en brukerkategori betaler lik abonnementsgebyr.
Abonnementsgebyr - vann
Næringsbygg / Offentlig bygg - stor  kr 24 938
Næringsbygg / Offentlig bygg - middels  kr 14 963
Næringsbygg / Offentlig bygg - liten  kr 2 660
Bolig kr 968
Abonnementsgebyr - avløp
Næringsbygg / Offentlig bygg - stor  kr 22 456
Næringsbygg / Offentlig bygg - middels kr 13 209
Næringsbygg / Offentlig bygg - liten  kr 3 579
Bolig kr 1 301
Forbruksgebyr

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. kbm. 

Enhetspris for vann  kr/kbm kr 27,15
Enhetspris for avløp  kr/kbm kr 44,08
Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3) 
Avløp Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:

Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940. Der hvor kommunen ikke har bruksareal settes bruksarealet til 140 m2. Se for øvrig forskrifter for vann og avløp i Kautokeino kommune.
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,1 m3/m2

 

Forbruksgebyr, boliger:
Vann Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 
Avløp Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 

 

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus:
Vann Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x andel stipulert forbruk
Avløp Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x andel stipulert forbruk 

 

(Andel stipulert forbruk er satt til 1/3 av forbruk for bolig. Se forskrift)

Utslippstillatelser
Saksbehadling av utslippstillatelser kr 3 791
Påslippstillatelse og saksbeh. oljeavskillere (Forurens. forskr. kap. 15 ) kr 3 791
Påslippstillatelse og saksbeh. fettavskillere (Forurens. forskr. kap. 15A ) kr 3 791
Avlesningsgebyr
Måleravlesning av kommunen kr 3 161

 

9. Festeavgift for kommunale tomter og kjøp av kommunale boligtomter

a) Boligtomter i regulerte og tettbebygde områder
 Festeavgift, pris pr kvadratmeter   kr/år  kr 3,75
b) Kjøp av kommunal boligtomt
 kr/kvm  kr 75,00

 

Kommunal boligtomt kan først kjøpes etter at bolig har fått ferdigattest.

10. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

10.1 Oppretting av matrikkelenhet
10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0-2000 m² kr 13 128
Areal fra 2001-5000 m² kr 14 894
Areal fra 5001 m² og større kr 15 340
Tillegg pr. påbegynt 1000 m² over 5000 m² kr 410
10.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-2000 m² kr 10 706
Areal fra 2001-5000 m² kr 12 509
Areal fra 5001 m² og større kr 12 509
Tillegg pr. påbegynt 1000 m² over 5000 m² kr 586
10.1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal til eierseksjon. Gebyret følger 50% av satsene i punkt 10.1.1.

10.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 - 2000 m3  kr 11 056
Volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3 kr 1 382
10.1.5 Registrering av jordsameie
Faktureres etter medgått tid pr. time kr 726,34
10.1.6 Oppretting av punktfeste
Gebyr for oppretting av punktfeste  kr                7 518

 

For punktfeste uten markarbeid beregnes 65% gebyr.

10.1.7 Fradeling av festegrunn uten oppmåling
Gebyr for fradeling av festegrunn uten oppmåling  kr                3 397
10.1.8 Behandling av søknader om delingssamtykke
Gebyr for behandling av søknader om delingssamtykke  kr                   750
10.1.9 Behandling av konsesjonssøknader
Gebyr for behandling av konsesjonssøknader (Tana)  kr                1 000

 

10.2 Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.6.

 

10.3 Grensejustering
10.3.1 Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 

Areal fra 0 - 250 m²  kr                4 533
Areal fra 251 - 500 m²  kr                7 739
10.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikk.

Volum fra 0 - 250 m3  kr                4 362
Volum fra 251 - 1000 m3  kr                7 739

 

10.4 Arealoverføring
10.4.1 Grunneiendom

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses.
Tinglysningen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysning.

Areal fra 0-250 m²  kr              13 819
Areal fra 251-500 m²  kr              20 729
Pr. nytt påbegynt 500 m² etter dette økes gebyret   kr                2 764
10.4.2 Anleggseiendom

Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0-250 m3  kr              13 417
Volum fra 251-500 m3  kr              20 126
Pr. nytt påbegynt 500 m3 etter dette økes gebyret  kr                2 684

 

10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter  kr                2 106
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr                   391
10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
For inntil 2 punkter  kr                6 219
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr                1 382
10.7 Utskrift av matrikkelbrev (Maksgebyr jfr Matrikkelloven)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider  kr 350

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

10.8 Oppretting av sammenhengende areal som ikke skal nyttes til utbyggingsformål

Områdene kan f.eks søkes nyttet til landbruk, annen næring og allmennyttig formål. 

Inntil 5 dekar  kr                8 016
6 - 25 dekar  kr                9 536
26 - 50 dekar  kr              10 918
51 - 100 dekar  kr              13 819
101 - 200 dekar  kr              16 791
Over 200 dekar  kr              22 665

11. Gebyrregulativ for plan- og bygningslovssaker

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i § 33-1 i plan- og bygningsloven av 8.mai 2009 nr.27. Regulativet trer i kraft fra 1.juli 2010.
A Fellesbestemmelser
A 1 Beregningstidspunktet

Gebyrer beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunkt søknad, melding eller krav foreligger.

A 2 Betaling for medgåtte utgifter

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. 

For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter.

A 3 Betalingsbestemmelser

Gebyret skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra enhet for tekniske tjenester.
Gebyrsatsene inkluderer alle kommunens utgifter med de unntak som fremgår av pkt.2 
Forskuddsfakturering skal benyttes der intet annet fremkommer.

Faktureringskategorier:

 • a) Forskuddsfakturering: (F) Gebyr som faktureres før søknad behandles eller oppdrag utføres.
 • b) Etterskuddsfakturering: (E) Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag utført.

Alle gebyrer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. For ubetalt forskuddsfaktura purres en gang og søknaden returneres i sin helhet 2 uker etter purringens forfall. For ubetalt etterskuddsfaktura  vil det ved sen betaling påløpe 12 % morarente fra forfallsdato samt purregebyr.

Avbrutt arbeid:

Når en tiltakshaver er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr i forhold til det saksbehandlingsarbeidsom er lagt ned.
Ved beregning benyttes reglene i pkt. 4, herunder også minstegebyr.
Normal mottakskontroll  ansees i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

A 4 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter fastsatte satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendt tid.

a)       Timeprisen for kontorarbeid settes til  kr 747
b)       Timepris for feltarbeid settes til   kr 1 019
c)       Minstegebyret er  kr 407
A 5 Gebyr for mangelfulle søknader, §§ 20-3 og 20-4

For mangelfull søknad og søknad på feil grunnlag hvor søker enten må tilskrives og/eller saksbehandlingstiden utvides i henhold til til pbl § 21-7 jf. SAK 10 § 7-3 belastes følgende gebyr 

a. Saker etter § 20-3  kr 1 500
b. Saker etter § 20-4  kr 1 000

 

Gebyr for tilsyn

a. Gebyr for oppfølgingsarbeid i forbindelse med tilsynet, hvor tilsynet avdekker brudd eller manglende oppfyllelse av bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan og bygningsloven, fastsettes etter medgått tid i henhold til timesats i pkt. A4

b. I tilsynssaker hvor kommunen har rekvirert sakkyndig bistand belastes gebyr i henhold til kommunens faktisk utgifter i forbindelse med dette.

A 6 Avslag

Hvis søknad om tiltak blir avslått, refunderes ikke betalt gebyr. Ved ny eller revidert søknad vedr. samme tiltak, skal 75 % av totalt innbetalt gebyr fra forrige søknad gå til fradrag på nytt gebyr. Vilkåret er at denne nye/reviderte søknad fremmes innen 4 måneder. 

Det godskrevne beløp avrundes ihht. pkt. B.3 og B.4 Gebyrsatser

A 7 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 19

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon. Dersom det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for flere tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes for hvert tiltak.

A) Dispensasjon fra pbls kapittel 19  kr 4 000
B) Dispensasjon fra pbls kapittel 19 som krever høring kr 6 500
C) Dispensasjon fra pbls kapittel 19 som krever politisk behandling kr 9 500
A 8 Klagebehandling

Klagebehandling og skriftlige uttalelser belastes ikke med gebyr.

A 9 Urimelige gebyrer

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeide kommunen har med saken, kan adm. sjefen fastsette et passende gebyr. Myndigheten kan videredelegeres til enhetsleder.

 

B Gebyrsatser - tiltakssaker (bygg- og anleggssaker)

Diverse gebyrer: Etterskudds- eller forskuddsfaktura ut fra tiltakets omfang.

B 1 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt (pbl § 20 -5)

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt (pbl § 20 – 5) betales ikke gebyr for;

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse (15 kvm)

b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller

c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder

d) mindre tiltak i eksisterende byggverk

e) mindre tiltak utendørs 

f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

 

B 1.2 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20 - 4) 

Kr 967

a)     Mindre tiltak på bebygd eiendom

b)     Alminnelig driftsbygning i landbruket

c)     Midlertidige bygninger, konstruiksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år

d)     Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m

e)     Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

B 2 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)

Første forhåndskonferanse er gratis. Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter takstene nedenfor:

a.  Sak etter pbl § 20-4  kr 967
b.  Sak etter pbl § 20-3   kr 1 935
B 3 Godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett jf. SAK 10 tredje del, godkjenning og ansvar

Behandling av en søknad:

a)  Ansvarsrett for bygg - lokal ansvarsrett kr 1 618
b)  Søknad om ny lokal godkjenning - ansvarsrett / personlig ansvarsrett . kr 1 618
B 4 Søknadspliktige tiltak (pbl § 20-1)

Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilke punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på standard (preaksepterte) løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. I slike saker skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr. 

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det betales gebyr etter høyeste gebyrkategori. 

For søknad hvor gebyr skal betales pr enhet som inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare vedkommende enhet.

For søknadspliktige tiltak utgjør halve gebyret søknad om rammetillatelse, og halve gebyret søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. 

Flere igangsettingstillatelser i samme sak belastes med 20 % av gebyret for første igangsettingstillatelsen.

Hvor saksbehandlingen i en sak skjer samlet reduseres faste gebyrer større enn kr. 1200 med 20 %.

B 5 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 a)

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en byggesøknad, er medregnet i byggesaksgebyret.

2) Typeinndelingen av underpunktene 1 – 5 nedenfor er i samsvarer med NS 3457. 
NS 3457’s kode er tilført i parentes. En videre oppdeling av NS 3457’s koder er gitt i GAB sitt kodeverk som gjelder fra 1. jan. 1999. Definisjonene som er gitt der, legges til grunn ved praktisering av regulativet.

B 5 1. Boligbygning (kode110-169 og 190-199)
Tiltaksklasse 1:  kr 6 824
Tiltaksklasse 2:  kr 10 237
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:  kr 16 379

 

Hvor boligbygningen har flere boenheter som tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det betales følgende tillegg pr enhet:

Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av satsene i tabellen.
Fra og med enhet nr. 6: 20 % av satsene i tabellen.

 

For boenhet som ikke tilfredsstiller de fysiske kravene for å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det pr. enhet betales et tillegg på 20 % av satsene i tabellen.

B 5 2. Boliggarasje, uthus og naust. (kode 170-189)
a.    Bygning med bruksareal større enn fra 70 m2 og inntil 150 m2 :  
   
 Tiltaksklasse 1:  kr 2 389
 Tiltaksklasse 2:  kr 3 071
 Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:   kr 4 095
   
b.    For bygning med bruksareal større enn 150 m2 beregnes gebyr etter  (kode 239, annen lagerbygning)  
B 5 3. Industri- og lagerbygning (kode 210-299) og Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (kode 410- 499)
Tiltaksklasse 1:  kr 10 237
Tiltaksklasse 2:  kr 13 649
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:   kr 20 473

 

For rene lagerbygninger o.l.(kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til ovenstående. 

For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.

B 5 4. Kontor og forretningsbygg (kode 310-399) og Kultur- og forskningsbygning (kode 610-699)
Tiltaksklasse 1:  kr 13 649
Tiltaksklasse 2:  kr 23 886
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 47 771
B 5 5. Hotell og restaurantbygning (kode 510-599), Helsebygning (kode 710-799) Fengsel, Beredskapsbygning (kode 810-899)
Tiltaksklasse 1:  kr 13 649
Tiltaksklasse 2:  kr 23 886
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 85 988

 

B 6 Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning. For andre tiltak pkt. B 5 er gebyret:

Tiltaksklasse 1:  kr 3 034
Tiltaksklasse 2:  kr 4 550
Tiltaksklasse 3:  kr 9 101
B 7 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)
Tiltaksklasse 1:  kr 1 090
Tiltaksklasse 2:  kr 2 996
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 3 995
B 8 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav b og d)
a.   Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.:  kr 1 706
b.   Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller  anlegg, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. a,  betales aktuelt gebyr for endringene etter B 6, B 7, B9, B 10 og B 11.   
B 9 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)

Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. 

Rivning av bygning inntil 100 m2, mindre anlegg/konstruksjon  kr 1 456
Rivning av bygning fra og med 100 m2, større anlegg/konstruksjon  kr 3 500
B 10 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner o.l pbl § 20-1 bokstav f)

For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:  kr 1 972
B 11 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v.(pbl § 20-1, bokstav g).

For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for eventuelle ombygningsarbeider, betales: 

kr 1 820
B 12 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1, bokstav h og i)

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr.

Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:

a.    Innhegning  kr 1 979
b.    Skilt/reklame (pbl § 20-1 bokstav i) uten godkjent plan: Første skilt  kr 1 979
   
For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt: kr 986

 

Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.

B 13 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1, bokstav k)
Tiltaksklasse 1:  kr 2 730
Tiltaksklasse 2:  kr 4 777
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 8 189
B 14 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1, bokstav a og j)

For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i tiltakssøknaden, f.eks. kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket medregnet i nedenstående gebyrer. Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et anlegg, i tillegg til nedenstående gebyr, også betales gebyr etter B 5. I tillegg skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9 andre ledd). For konstruksjon og anlegg i tiltaksklasse 3 skal gebyret beregnes etter brukte timeverk. 

Minstegebyr: kr 5 309

 

For konstruksjon og anlegg i tiltaksklasse 1 og 2 er gebyret:

1.       Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, ol.   
          Tiltak i tiltaksklasse 1                                                                                 kr 1 332
          Tiltak i tiltaksklasse 2  kr 1 997
   
2.       Veger/gangveger med tilhørende innretninger inntil 500 m lengde:  
           Tiltak i tiltaksklasse 1                                                                                kr 2 048
           Tiltak i tiltaksklasse 2                     kr 2 388


Hvor del av eller innretning til et veganlegg er klassifisert som tiltak i høyere klasse enn hovedanlegget, f.eks. ei bru, skal kommunen kreve et tillegg som svarer til de merkostnadene kommunen får for denne delen av sin saksbehandling.

3.      Damanlegg, basseng, brønn o.l.  
Tiltak i tiltaksklasse 1  kr 1 638
Tiltak i tiltaksklasse 2  kr 2 525
   
 4.     Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), El-, Tele, TV og signalanlegg over, på og under jordoverflaten for inntil en km trasélengde:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 grunngebyr:  kr 1 820
Tiltak i tiltaksklasse 2 grunngebyr:  kr 2 730
   
5.     Andre konstruksjoner og anlegg:  
For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukt timeverk, også  i klasse 1 og 2.   
Minstegebyr:   
Tiltak i tiltaksklasse 1:  kr 1 820
Tiltak i tiltaksklasse 2:  kr 2 730
B 15 Plassering og beliggenhetskontroll
1.   Godkjenning av plassering direkte i marken  
       For avmerking med tilhørende dokumentasjon:  
a.    Bare høydeplassering  kr 3 699
b.    Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
       Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 5 813
       Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)   kr 8 348
       Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekt må fastlegges før avmerkingen  
       kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk Minstegebyr  
           
c.      Skilt/reklame. kr 4 227
         Tillegg ved flere enn ett objekt - pr objekt: kr 317
   
2.   Myndighetskontroll – SAK 10 § 8 Kontroll av beliggenhet for utført tiltak  
      Gebyret beregnes etter medgått tid:  
      Minstegebyr pr. kontroll kr 4 111
B 16 Endring i forhold til gitt tillatelse
Saker etter pbl § 20-3:                                                                                                                                                      
1.     Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse.  
a.    Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling  kr 3 412
b.    Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak mm)     kr 2 730
   
Saker etter pbl § 20-4:                                                                                                                                                                
c.    Endring av søknad etter gitt tillatelse (som ikke medfører at saken må behandles som en ny søknad eller etter pbl § 20-3) kr 1 210
   
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.   
Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet  
   
2.    Avviksbehandling  
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens kontroll, er gebyret pr behandlet avvik:  kr 1 866
   
3.    Brudd på tidsfrist for ferdigattest  
Dersom anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på brukstillatelse, eller det mangler brukstillatelse skal det tas gebyr. kr 1 741

 

C Ulovligheter

Ulovlig byggearbeid

Ulovlig byggearbeid ilegges overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i byggesaksforskriftens §16.

For befaring i forbindelse med ulovlig bygging, beregnes et gebyr etter  medgått tid på 3 ganger timesats. I tillegg kommer reiseutgifter (kjøring med mer).

D Faktureringsprinsipper
Søknad om:

%
av grunnlag

Godkjenning av foretak. 
Søknad om ansvarsrett.
       1)   Tillatelse til tiltak 100 % F Ja
       2)   Enkle tiltak ( f.eks komplette boligsøknader)   90 % E Ja 
       3)   Rammetillatelse  90 % F Min. 3 skjema
       4)   Igangssettingstillatelse   20 % * F Ja 
       5)   Ominnredn./bruksend  50 % F Vurderes
       6)  Tiltak under B1 OG B2   # 100 % E/F Vurderes

 

* Ved flere søknader om igangsettingstillatelse faktureres ytterligere 10 % av grunnlag for hver ny søknad.

Dersom igangsettingstillatelsen deles opp faktureres behandlingsgebyret inkl. godkjenning av foretak og ansvarsrett ved 1. søknad.

# Avslag medfører at meldingen går over til å bli søknad om tillatelse til tiltak.

E Arealplansaker- og konsekvensutredninger

Generelle bestemmelser

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:

 • Utkast til private innsendte reguleringsplaner, detaljplaner, etter pbls §§ 12-3 jf. 12-10
 • Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter pbls §§ 12-14, første ledd, og 12-3, annet ledd.
 • Utkast fra private om endring av kommuneplan etter pbls § 11-17
 • Planforslag fra andre sektormyndigheter

Betalingstidspunkt

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for kommune, - og reguleringsendringer før vedtak fattes. Ved betalingsmislighold kan kommune innstille behandling av planen inntil gebyr er betalt. 

Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet skal en bruke følgende timespris: kr 438

 

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:

E 1
* Private innsendte reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens kapittel 12.    
  Behandlingsgebyret fastsettes til:  kr 23 153
   
* Oppstartsmøte med skriftlig referat kr 3 602
   
* Behandling av Planforespørsel kr 5 145
   
*  For behandling av planprogram etter plan- og bygningslovens § 4-1.   
Behandlingsgebyret fastsettes til:  kr 13 892
E 2
* Gebyrsats for kommune,- og reguleringsendring iht plan- og bygnigslovens §§ 11-17 og 12-14 av plankart og bestemmelser   
*  For  endringer av kommune,- og reguleringsplaner som krever politisk behandling kr 12 863
   
*  For endringer av kommune,- og reguleringsplaner med delegert behandling  kr 7 718
E 3
Dispensasjoner fra reguleringsplan,- og plan- og bygningslovgivningen
For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens kapittel 19 og fra planbestemmelser betales gebyr følgende:
For Plan- og bygningslovens kapittel 19 fastsettes det et behandlingsgebyr på:  kr 4 000
 
For behandling av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 som krever høring  kr 7 500
 
For behandling av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 som krever politisk behandling kr 9 500
 
For behandling av søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon. Dersom det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for flere tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes for hvert tiltak.
E 4
Tilbakebetaling og reduksjon av gebyr:
 
Dersom det faste utvalget for plansaker ved sin 1. gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster utkastet, skal gebyret tilbakebetales. 
Dersom det faste utvalget for plansaker ved senere behandling forkaster utkastet, kan gebyret reduseres med inntil det halve.

 

F Kart og eiendomsoversikt
F 1 Datert og signert A4 eller A3 kartutsnitt med høydegrunnlag i samsvar med gjeldende standard for kart til prosjektering og søknad og melding av byggetiltak etter plan- og bygningsloven
   
  Vedlagt følger: naboliste, utskrift i farger for gjeldende reguleringsplan med bestemmelser.
   
  Gebyr kr. 500.
   
F 2 Digitale kartdata
  Basis grunnkart i SOSI eller DFX format tilrettelagt og levert digitalt: prosen etter GOEVEKST priskalkulater med 33 % påslag.
   
  Minimumsgebyr kr 995,-
   
F 3 Meglerpakke  kr 1 452,-

12. LES-bygget

a) Leie av hele LES-salen
pr. dag  kr         5 155
pr. time (inntil 3 t. )  kr            250

 

*  Ved leietid utover 2 dager betales 75 % av satsene fom. 3. dag. 
*  Prisene inkluderer bruksklare lokaler.
b) Leie av halve LES-salen

Satsene er uavhengige av møtets varighet.

pr. dag  kr         2 508
pr. time (inntil 3 t)  kr            122

 

*  Ved leietid utover 2 dager betales 75 % av satsene fom. 3. dag. 
*  Prisene inkluderer bruksklare lokaler.
c) Leie av bord - ut av lokalet (inntil 3 dager)
pr. stk.  kr            117

13. Leie av simultantolkeanlegg, lydanlegg og projektor

a) Leie av simultantolkeanlegg - for bruk på LES-salen

(inkl. montering/nedrigg) 

 kr         2 108
b) Utleie av mottakere tolkeanlegg
1. dag   kr         4 250
Påfølgende dag(er)  kr         2 833
c) Leie av lydanlegg
pr. dag  kr         2 320
d) Leie av bærbar tolkeanlegg
pr. dag  kr            850
e) Leie av projektor
pr. dag  kr            413
f) Leie av tolkebua
pr. dag  kr            637

14. Kulturhuset

a) Kulturhuset kafe - Enkeltarrangementer (inkl. komplett kjøkkenutstyr)
Bryllup dag kr 8 326
Minnestund, konfirmasjon, barnedåp o.l. dag kr 1 057

 

* Skoleklasser har gratis leie ved loppemarkeder, kafe og lignende (ikke kjøkkenutstyr).
* For pkt a) og b) er kjøkken inkludert.
 
Ved arrangementer som går over mer enn 2 dager, betales 50 % av satsene fra og med 3.dag. 
Prisene inkl. bruksklare lokaler, herunder fremsetting av møbler - unntatt større AV-utstyr som må betales særskilt. 
b) Kulturhuset kafe - Salgsutstillinger (inkl. komplett kjøkkenutstyr)
 - Forretning                                  i vestibyle / kafe dag kr 5 409
 - Kunst og håndverk                    i vestibyle / kafe dag kr 1 449

 

* Skoleklasser har gratis leie ved loppemarkeder, kafe og lignende (ikke kjøkkenutstyr).
* For pkt a) og b) er kjøkken inkludert.
 
Ved arrangementer som går over mer enn 2 dager, betales 50 % av satsene fra og med 3.dag. 
Prisene inkl. bruksklare lokaler, herunder fremsetting av møbler - unntatt større AV-utstyr som må betales særskilt. 
c) Leie av komplett kjøkkenutstyr ut av bygget (inntill 3 dager)
For alle arrangører pr. gang kr 2 062
Tilbakelevering av urent kjøkkenutstyr pr. gang kr 2 012

 

* Skoleklasser har gratis leie ved loppemarkeder, kafe og lignende (ikke kjøkkenutstyr).
 
Ved arrangementer som går over mer enn 2 dager, betales 50 % av satsene fra og med 3.dag. 
Prisene inkl. bruksklare lokaler, herunder fremsetting av møbler - unntatt større AV-utstyr som må betales særskilt. 
d) For bruk av ulike rom på kulturhuset - Utenbygds arr.
* Kafeteria uten kjøkken dag kr 1 253
  time kr 183
* Kafeteria med kjøkken dag kr 2 177
  time kr 244

 

Ved arrangementer som går over mer enn 2 dager, betales 50 % av satsene fra og med 3.dag. 
Prisene inkl. bruksklare lokaler, herunder fremsetting av møbler - unntatt større AV-utstyr som må betales særskilt. 
e) Bruk av ulike rom på kulturhuset - Lokale arrangører
* Kafeteria uten kjøkken dag kr 380
  time kr 92
* Kafeteria med kjøkken dag kr 1 114
  time kr 122

 

* Skoleklasser har gratis leie ved loppemarkeder, kafe og lignende (ikke kjøkkenutstyr).
 
Ved arrangementer som går over mer enn 2 dager, betales 50 % av satsene fra og med 3.dag. 
Prisene inkl. bruksklare lokaler, herunder fremsetting av møbler - unntatt større AV-utstyr som må betales særskilt. 

15. Báktehárji idrettshall

a) Messer, konserter, bryllup og lignende + pkt. c)
 *  For de 2 første dagene kr/dag 7 685
 *  Deretter pr. påbegynte dag kr/dag 3 843

 

*  For pkt. a) inkluderer tribunen også for konserter, teater o.l. 

*  For bryllup og messer gjelder kun 1. etg. 

*  Bord, stoler og kjøkkenutstyr er inkludert i leieprisen

b) Kafeteria og vestibyle
*    Møter, kurs, seminar kr/dag 2 441
*    Møter, kurs, seminar (inntil 3 timer) kr/time 244
*    Salgsutstilling -ordinær forretning kr/dag 3 434
*    Salgsutstilling - kunst og håndverk kr/dag 3 826
*    Minnestund, konfirmasjon, barnedåp, bryllupp  kr/dag 1 409
*    Øvrig arrangement (bingo, basar, utendørsaktivitet) kr/dag 2 902
*    Arr. under pkt. g) kr/time 122
  kr/dag 1 451

 

* Bord / stoler for ca. 80 personer inkludert + kjøkkenutstyr

c) Leie av messegulv
Leie av messegulv     - hel sal pr/gang kr 7 601
Leie av messegulv    -  halv sal pr/gang kr 3 708

 

* Leietaker selv legger ut og tar av messegulvet innenfor leieperioden.

d) Leie av bord ut av bygget
pr. stk.  kr 118

 

* Gjelder pr. dag inntil tre dager leie. 

e) Leie av stoler ut av bygget
pr. stk.  kr 20

 

* Gjelder pr. dag inntil tre dager leie. 

f) Leie av kjøkkenutstyr ut av bygget (inntil 3 dagers leie)
For alle arrangører pr. gang kr 2 062
Tilbakelevering av urent kjøkkenutstyr pr. gang  kr 2 062

 

* Kjøkkenutstyret leies kun ut komplett.

g) Idrett: seriespill og konkurranser:
a)    * for de 3 første timene kr/time 720
        * deretter pr. påbegynte time kr/time 248
b)    * for de 2 første dagene  kr/dag 4 085
       * deretter pr. påbegynt dag kr/dag  1 403
h) Utendørsakt. der garderobene benyttes
kr/time 117

 

*Fotballkamper, skirenn og lignende

i) Trening i hallen
*    1/1 hall kr/time 266
*    2/3 hall kr/time 221
*    1/3 hall kr/time 139

 

Kautokeino kommunestyre har innført gratis bruk av idrettshallen / Báktehárji til sportslig aktivitet, for barn og unge t.o.m. 16 år. Egne retningslinjer for dette er vedtatt av formannskapet i sak 36/12.

Kommunestyret gir fri bruk av idrettshallen til idrettslag og klubber som er medlemmer i Norges idrettsforbund og Kautokeino idrettsråd i deres arbeid med å skaffe inntekter til driften av laget/klubben. 
Administrasjonen skal utarbeide retningslinjer i samråd med Kautokeino idrettsråd for bruken. 

Leieinntektene fra byggene som leies ut til forskjellige arrangementer øremerkes og brukes til vedlikehold av bygningene og utstyret som leies ut.

j) Leie av sceneplater, ut av lokalet (inntil 3 dager)
kr/gang kr 1 207

16. Máze

A Máze grendehus nord
*    Bryllup              pr. dag kr 4 406
*    Utover 1 døgn                                     pr. time kr 98
     
*    For enklere tilstelninger, konfirmasjoner, dåp o.l.:   pr. dag  kr 1 121
     
*    For bruk av rom i 2. etg., pr. påbegynt døgn:    kr 351
     
*   Leie av kjøkken ved arrangementer  pr. dag kr 221
     
*    Ikke inntektsgivende arr. (møter, kurs, studiesirkler) inkl kjøkken  pr. dag kr 442
  pr. time kr 77
     
*    Leie av kjøkkenutstyr ut av bygget    kr 2 062

 

Leiesatsene inkluderer ikke renhold, rydding og lignende som er leietakernes ansvar.

B Máze bo- og servicesenter
* For enklere tilstelninger: konfirmasjon, dåp, ol. Inkl.kjøkken pr.dag kr 1 089
     
* Ikke inntektsgivende arr.: (møter, kurs, studiesirkler Inkl.kjøkken) pr.dag kr 430
  pr time kr 75

 

Leiesatsene inkluderer ikke renhold, rydding og lignende som er leietakernes ansvar.

17. Kautokeino og Máze skolebygninger

a) Ordinær utleie, skolelokaler Kautokeino og Máze
Gym.sal med/uten garderobe kr/time 166
Garderobe med dusj kr/time 116
Garderobe med dusj og svømmehall kr/time 328
Garderobe med dusj og sauna kr/time 373
Máze gymsal +  kjøkken (konfirmasjoner, barnedåp o.l) kr/dag 1 057

 

For 17 a) gjelder FRI LEIE  for: 

*    Styrer, nemd og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglement.
*    Tilstelning i skolens regi. 
*    Undervisningsrom for all organisert undervisning godkjent av kommunestyret.
*    Gjestende grunnskoleklasser fra andre steder.
*    Gymsal med/uten garderobe leies ut gratis til sportslige aktiviteter for barn og unge t.o.m. 16 år.

LEIE AV KOMMUNALE LOKALER: 

Send e-post med leiers navn, lokalets navn, datoer for leie, formålet med leien til:  e-post@kautokeino.kommune.no

18. Fellestjenester

Kopiering, Utskrift, Fakturagebyr

Bakgrunnen for innføring av avgift for kopiering og utskrifter er at lønnsslipper sendes alle lønnsmottakere hver måned, hvis de i tillegg trenger å hente en kopi på lønningskontoret må denne betales for. 

Alle oppgaver skal leveres maskinelt så utskrift er kun for eget bruk. 

·   Kopiering kr    5,-  pr. ark
·   Utskrift av utsendt lønnsslipp kr. 10,-  pr. stk. 
.   Fakturagebyr  kr. 50,-  pr. stk. 

19. Torget

Administreres av servicetorget etter egne retningslinjer. Arealet gir plass for maks 5 torgplasser, alt etter størrelsesbehov.
Til tider benytter torgselgerne også de arealer som er parkeringsareal og grøntareal.
Som om oftest har torgselgerne sine varer tilknyttet biler av stor størrelse.
Torgplass - Liten
Torgplass                   Uten strøm                                Med strøm
  Dag Uke Årlig Dag Uke Årlig
Liten kr 258 kr 775 kr 3 227 kr 284 kr 852 kr 3 485
Torgplass - Stor
Torgplass                   Uten strøm                                Med strøm
  Dag Uke Årlig Dag Uke Årlig
Stor kr 387 kr 1 033 kr 4 514 kr 413 kr 1 110 kr 4 905

20. Enhet for helse- og omsorg

a) Alkoholavgift

Kommunen følger statens satser når det gjelder alkoholavgifter.

 

Ambulerende skjenkebevilling  kr    400,00
Kunnskapsprøve  kr    420,00
(Kunnskapsprøve omhandler skjenkeprøve, salgsprøve og etableringsprøve, samt skjenkekontrollørprøve)
b) Egenbetaling for hjemmetjenester

Hjemmehjelp og ambulerende vaktmester og annen praktisk bistand. 
Grunnlag for egenandelssatsene endres til å følge Folketrygdens grunnbeløp(G) gjeldene år. Forskrift til Lov om sosiale tjenester § 8-4. 

Folketrygdens grunnbeløp (G1):               pr. 01.05.21    kr 106 399,-

Nettoinntekt før særfradrag:                   Jfr. Forskrift om egenandel, § 10. 

Inntil  2 G kr 212 798,00  kr    215,00
Inntil  3 G maksimal månedssats kr 2520,- kr 319 197,00  kr    174,00
Inntil  4 G maksimal månedssats kr 3030,- kr 425 596,00  kr    229,00
Inntil 5 G maksimal månedssats kr 3900,- kr 531 995,00  kr    300,00
Over 5 G maksimal månedssats kr 3900,- kr 531 995,00  kr    368,00

 

Egenandel skal ikke overstige selvkost utgifter.

c) Leie av Trygghetsalarm
Leie av Trygghetsalarm  kr    215,00
Installasjon velferdsteknologi (engangs avgift)  kr    500,00

 

Dette er praktisk bistand, og det er anledning å ta egenandel på dette.

Dog ikke mer samlet sett enn det forskriften gir anledning til for de med inntekt inntil 2G. Leiesatsen økes til kr 215,-  Den skal alle med trygghetsalarm betale, uavhengig av hvor den er knyttet til, da det er leie av den.

d) Egenbetaling for langtidsopphold

For langtidsopphold på sykehjemmet tas det vederlag etter forskrift om vederlag for opphold på institusjon.

Egenbetalingen beregnes individuelt utfra siste års utskrift av ligning.

e) Egenbetaling for korttidsopphold
Egenbetaling for korttidsopphold:    kr    180,00

 

Etter forskriften, er satsene jfr forskrift om egenandel §4

For korttidsopphold som samlet utgjør mer enn 60 kalenderdøgn i året bergenes vederlag som for langtidsopphold.  Satsen styres av forskriften. 

f) Egenbetaling for dagtilbud til hjemmeboende med demens sykdom
Egenbetaling for dagtilbud til hjemmeboende med demens sykdom:  kr    180,00

 

NY tjeneste. Satsen inkl. kost og transport, pr. dag. 

g) Måltider med diverse for ansatte fra helsesenterets kjøkken

Selvkost for ansatte.

Kaffepenger blir trukket fast fra fastansatte, og jfr timelister for vikarer Pr. beboer:   kr      80,00
h) Betaling for Allaeanan orohat - kost og andre felles forbruksvarer
Pr. beboer:  pr. mnd.   kr   4 885,00
i) Egenandel skyss for brukere av tjenester for personer med psykisk utviklingshemning
Egenandel skyss for brukere av tjenester for personer med psykisk utviklingshemning:  pr. pers/mnd:  kr    536,00

21. Barnehage, SFO, kulturskolen

Barnehage
a) Barnehage
Månedspris  kr          3 135,00
Time pris  kr               70,00
Dagspris  kr             170,00
Mat pr. dag  kr               20,00

 

Barnehager: Husholdninger med samlet inntekt under kr. 216.000,- innvilges betalingsfritak for barnehageplass.

Det innrømmes 30 % søskenmod. for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp fritas ikke for foreldrebetaling.

* Kostpenger barnehage - blir vedtatt i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg.

b) Sommerbarnehage
Månedspris  kr          3 135,00

 

For en sommerbarnehageplass betales det fullpris uavhengig om plassen benyttes fullt ut. 

e) Ved forsinket henting av barnet
Per påbegynt halvtime  kr             250,00

 

Skolefritidsordning (SFO)
c) Skolefritidsordning (SFO)
Månedspris  kr          1 800,00
Ukespris  kr             650,00
Dagspris  kr             250,00

 

Husholdninger med samlet inntekt under kr. 216.000,- innvilges betalingsfritak for 100 % plass.

Det innrømmes 30 % søskenmod. for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre.

Det skilles ikke mellom hel og halv plass i skolefritidsordningen (SFO). 

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp fritas ikke for foreldrebetaling.

d) Kostpenger skolefritidsordning (SFO)

Avgift for kost fastsettes av sfo styret ihht. reglementet.

pr. mnd  kr             200,00
pr. uke  kr             100,00
pr. dag  kr               50,00
e) Ved forsinket henting av barnet
Per påbegynt halvtime  kr             250,00

 

 

 

Kulturskolen
Gitarkurs, inkl. instrumentleie
Pr. skoleår   kr          1 350,00
Pr. 1/2 år  kr             675,00
Sangkor
Pr. skoleår   kr          1 200,00
Pr. 1/2 år  kr             600,00
Div andre kurs
8 - 12 uker  kr             400,00
4 - 8 uker  kr             250,00
Materialavgift, instrumentleie
Pr. kurs  kr             200,00
Annet
*  Kr 50.00 pr elev, avhengig av hvilke materialer som brukes under kurset.
*  Søskenrabatt, 50 % moderasjon.

 

Nuoraidviessu

Brukes som SFO-lokaler.

Hvis lokalet skal leies ut må satser legges under utleie av lokaler pkt. 17

22. Salg av tjenester

a) Manuell arbeidskraft
Manuell arbeidskraft, salg av tjeneste  kr/time  kr     832,71
Renhold ved utleie kr/time  
Vaktmestertilsyn ved utleie kr/time  
Renhold etter faste avtaler kr/kvm pr. vask  
b) Utleie av kommunalteknisk utstyr
1. Brannbil, inkl. 1 mannskap:  pr. påbegynte time  kr  2 429,29

 

Det forutsettes at mannskap er tilgjengelig. Utstyr lånes ikke ut uten mannskap.

c) Fjernundervisning - nordsamisk
Pris pr. time  kr     900,00

23. Brannvern

Handel med fyrverkeri klasse II og III

For å dekke utgiftene med oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II og III innkreves gebyr etter følgende satser: 

a)  Oppfølging av ordinær søknad fra aktør som tidligere har tillatelse til salg av fyrverkeri inkludert kontroll med utsalgssted i salgsperioden.   kr           1 979
     
b)  Oppfølging av nye søkere, samt søkere der det er skjedd endringer med vesentlig betydning inkludert et tilsyn under behandling  kr           1 319
     
c)  Ekstra oppfølging dersom salgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen:   kr           1 319
Handel med fyrverkeri klasse IV

For å dekke utgiftene for oppfølging av handel med fyrverkeri klasse IV følgende satser: 

d)  Behandling av søknad:   kr           1 979
     
e)  Må det i tillegg gjennomføres tilsyn faktureres dette pr. tilsyn med:   kr              858