Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering Kautokeino skole

Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for Kautokeino skole i møtet 20. mai 2021.

Kautokeino kommune har vedtatt å bygge ny 1-10 skole og svømmehall i Kautokeino sentrum for 273 elever. Skolen skal erstatte dagens Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole.

Reguleringsplanarbeidet for Kautokeino skole ble varslet oppstartet 8. oktober 2020. Planforslag ble mottatt 26. februar 2021, og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 9. mars 2021, med høringsfrist 21. april 2021. I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 6 innspill. Innspillene, og hvordan de er behandlet, kommer fram i vedlegget "Behandling av innkomne innspill i forbindelse med offentlig ettersyn". Innspill som er tatt til følge, er merket med grønn farge i dokumentet.

Kautokeino kommunestyre har i møte den 20. mai 2021 vedtatt detaljregulering for Kautokeino skole, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9522 Kautokeino. Merk klagen med saksnummer 2021/53.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Pål Norvoll på e-post pal.norvoll@kautokeino.kommune.no eller på mobil 413 55 936

Dokumenter i saken:

Plankart (PDF, 742 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 144 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Behandling av innkomne innspill i forbindelse med offentlig ettersyn (PDF, 267 kB)

Møteprotokoll kommunestyret 20. mai 2021 (PDF, 4 MB)

Andre dokumenter:

Landskapsplan (PDF, 2 MB)

Illustrasjoner (PDF, 800 kB)

Terrengsnitt (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 771 kB)

Støysonekart (PDF, 459 kB)

Geoteknisk notat (PDF, 470 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 8 MB)

Samlede innspill til planoppstart (PDF, 2 MB)

Møteprotokoll og vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 807 kB)

Varsel om oppstart (PDF, 3 MB)

Vinterplan (PDF, 4 MB)