Hattit

Suohkanstivra meannuda ja mearrida jahkasaččat makkár haddi suohkana bálvalusaiguin galgá leat. Hattit bohtet ovdan jahkásaš divatgihppagis. 

Jus háliidat diehtit ollu go máksá láigohit Báktehárjji doaluide de sáhtát gávdnat dan birra dieđuid divatgihppagis. Divatgihppagis gávnnat earret eará dieđuid nugo mánáidgárdehattiid birra, ollu go čáhcediva lea jahkái, ollu go viessosadji Gártnetluohkás máksá ja nu ain. 

Divatgihppa 2024 (PDF, 539 kB)

 

Divatgihppa 2023 (PDF, 220 kB)

Divatgihppa 2022 (PDF, 190 kB)

Divatgihppa 2021 (PDF, 680 kB)

Divatgihppa (PDF) lea ráhkaduvvon nu ahte sáhtát álgosiiddus válljet fátta, deaddil dan, de ihttet eanet dieđut dan fáttas.

 

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2023 
(Fuomáš! Dušše dárogillii)

Vedtatt av kommunestyret 27.10.2022 sak 40/22

 

1. Kommunale boliger

Kommunale bygninger

Hele bygningsmassen er utleid til Kautokeino Boligselskap (KBS), hvor egen avtale foreligger. 

2. Kommunehuset - leie av møterom etv.

Kommunehuset - leie av møterom etc.

Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette egne satser.

3. Renovasjon og slamtømming

a) Differensiert avgift etter dunkstørrelse

kr/søppeldunk pr. år

   140 liter  kr 5 013
   240 liter  kr 5 451
   360 liter  kr 6 259
b) For containerrenovasjon for hytter
kr/abonnement     kr 2 730 
c) Slamtømming
1) For tømming av slamavskillere, priveter o.l., inntil 5 kbm kr/år kr 5 422
    kr/annet hvert år:  kr 4 069
2) Tilleggsavgift for slammengde over 5 kbm   kr 1 808
3) Der hele anlegget må tømmes (både vann og slam) og borttransporteres, faktureres i tillegg faktiske kostnader

4. Feiegebyr

Feiegebyr inkl. mva
Gjelder for tilsyn av pipe og feiing i hht. Forskrift om brannforebygging nr.1710 av 17.12.2015. kr/skorstein pr. år kr 1 045

5. Tilknytningsavgift for vann og avløp

Tilknytningsavgift for vann og avløp. inkl. mva.

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann‐ og/eller avløpsledningsnett.

  Vann Avløp
Stor næring (inntak > = 81 mm) pr/abb kr 8 875 kr 8 875
Middels næring (inntak 41 – 80 mm) pr/abb kr 4 003 kr 4 003
Liten næring (inntak < = 40mm) pr/abb kr 4 003 kr 4 003
Kombinasjonsbolig (inntak < = 40mm) pr abb kr 4 003 kr 4 003
Bolig (inntak < = 40mm) pr/abb kr 2 001 kr 2 001

 

(Boliger og kombinasjonsboliger med inntak større enn 40 mm betaler tilknytning lik næring)

6. Refusjon for ferdig opparbeidede tomter

Refusjon for ferdig opparbeidede tomter til bolig og næringsformål
Tomter Opparbeidelses- kostnader
Lulit Gáhkkorluodda 14  kr         39 000,00
Davit Gáhkkorluodda 10  kr         39 000,00
Sarritluodda 17, 19  kr         78 000,00
Skierreluodda 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12  kr         78 000,00
Ledige tomter i Gartnetluohkká BIIa  kr       235 000,00
Čuonjaluodda 7,9 (kombinert bolig/næring)  kr       108 000,00
Njurgoluodda 3 (kombinert bolig/næring)  kr       108 000,00
Gironluodda 1, 3,  kr         78 000,00
Hánnomaras næringsområde B1 - B6, C3, C4  kr         78 000,00
Hánnomaras næringsområde A1  kr       108 000,00

 

Refusjon for Hannomaras næringsområde B1 - B6, C1 - C4 og A1, A3:
Ved tildeling av næringstomt i Hannomaras næringsområde, refunderes tomterefusjonskostnadene ved utbygging. 

RETNINGSLINJER FOR OPPARBEIDELSESKOSTNADER FOR HÁNNOMÁRAS
NÆRINGSOMRÅDE B1 - B6, C1 - C4, A1, A3.  
   
Hánnomáras næringsområde B1 - B6, C3, C4:  kr. 78 000,-
Hánnomáras næringsområde A1:  kr. 108 000,-
Oppmålingsgebyr og tinglysing kommer i tillegg.  

 

Prosedyre ved tildeling av næringstomt:

 • Kautokeino kommune tildeler næringstomter i Hánnomáras næringsområde B1-B6, C1-C4, A1, A3 etter skriftlig søknad.
 • Alle næringstomter tilbys som festet tomt.
 • Kommunen krever at det ved tomtesøknad legges ved finansieringsbekreftelse for refusjonskravet (prisen) på tomten.
 • Dersom tomtesøknad er komplett, kan næringstomten tildeles med en byggefrist på 1 år. Byggefristen kan forlenges med 1 år med en begrunnet skriftlig søknad. 
 • Dersom byggefrist ikke har startet og det ikke er søkt om forlengelse av tilsagn, bortfaller tilsagnet automatisk.
 • Betalingsfristen for tomterefusjon settes til dato for utløp av byggefrist.
 • Innen byggefrist skal byggesøknaden for tomten være godkjent og festekontrakt tinglyst, slik at byggetiltaket er påbegynt før utløpt byggefrist.
 • Ved tildeling av tomt skal det tinglyses gjenkjøpsklausul som sikrer Kautokeino kommune tilbakekjøpsrett for ubebygd tomt.
 • Når ferdigattest foreligger på byggetiltaket vil opparbeidelseskostnadene/tomterefusjonskostnadene refunderes/tilbakebetales etter søknad.

7. Årsavgifter vann og kloakk

Årsavgifter vann og kloakk inkl. mva

Årsavgiftene består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyrer for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter, og driftsbygninger i landbruk.
 • Driftsbygninger i landbruket fritas for abonnementsgebyr - avløp. 
 • Næringseiendommer deles opp i liten, middels og stor næring, etter størrelsen på inntaket. 
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.
 • Alle abonnenter i en brukerkategori betaler lik abonnementsgebyr.
Abonnementsgebyr - vann
Næringsbygg / Offentlig bygg - stor  kr 32 494
Næringsbygg / Offentlig bygg - middels  kr 19 497
Næringsbygg / Offentlig bygg - liten  kr 3 465
Bolig kr 1 261
Abonnementsgebyr - avløp
Næringsbygg / Offentlig bygg - stor  kr 24 521
Næringsbygg / Offentlig bygg - middels kr 14 425
Næringsbygg / Offentlig bygg - liten  kr 3 909
Bolig kr 1 421
Forbruksgebyr

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. kbm. 

Enhetspris for vann  kr/kbm kr 25
Enhetspris for avløp  kr/kbm kr 36
Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3) 
Avløp Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:

Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940. Der hvor kommunen ikke har bruksareal settes bruksarealet til 140 m2. Se for øvrig forskrifter for vann og avløp i Kautokeino kommune.
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,1 m3/m2

 

Forbruksgebyr, boliger:
Vann Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 
Avløp Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 

 

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus:
Vann Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x andel stipulert forbruk
Avløp Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x andel stipulert forbruk 

 

(Andel stipulert forbruk er satt til 1/3 av forbruk for bolig. Se forskrift)

Utslippstillatelser
Saksbehadling av utslippstillatelser kr 3 893
Påslippstillatelse og saksbeh. oljeavskillere (Forurens. forskr. kap. 15 ) kr 3 893
Påslippstillatelse og saksbeh. fettavskillere (Forurens. forskr. kap. 15A ) kr 3 893
Avlesningsgebyr
Måleravlesning av kommunen kr 3 246

 

8. Festeavgift for kommunale tomter og kjøp av kommunale boligtomter

a) Boligtomter i regulerte og tettbebygde områder
 Festeavgift, pris pr kvadratmeter   kr/år  kr 4
b) Kjøp av kommunal boligtomt
 kr/kvm  kr 77

 

Kommunal boligtomt kan først kjøpes etter at bolig har fått ferdigattest.

9. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

9.1 Oppretting av matrikkelenhet
9.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0-2000 m² kr 13 482
Areal fra 2001-5000 m² kr 15 296
Areal fra 5001 m² og større kr 15 754
Tillegg pr. påbegynt 1000 m² over 5000 m² kr 421
9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-2000 m² kr 10 995
Areal fra 2001-5000 m² kr 12 847
Areal fra 5001 m² og større kr 12 847
Tillegg pr. påbegynt 1000 m² over 5000 m² kr 602
9.1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal til eierseksjon. Gebyret følger 50% av satsene i punkt 9.1.1.

9.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 - 2000 m3  kr 11 355
Volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3 kr 1 419
9.1.5 Registrering av jordsameie
Faktureres etter medgått tid pr. time kr 726,34
9.1.6 Oppretting av punktfeste
Gebyr for oppretting av punktfeste  kr                7 721

 

For punktfeste uten markarbeid beregnes 65% gebyr.

9.1.7 Fradeling av festegrunn uten oppmåling
Gebyr for fradeling av festegrunn uten oppmåling  kr                3 489
9.1.8 Behandling av søknader om delingssamtykke
Gebyr for behandling av søknader om delingssamtykke  kr                   770
9.1.9 Behandling av konsesjonssøknader
Gebyr for behandling av konsesjonssøknader (Tana)  kr                1 027

 

9.2 Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.6.

 

9.3 Grensejustering
9.3.1 Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 

Areal fra 0 - 250 m²  kr                4 655
Areal fra 251 - 500 m²  kr                7 948
9.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikk.

Volum fra 0 - 250 m3  kr                4 480
Volum fra 251 - 1000 m3  kr                7 948

 

9.4 Arealoverføring
9.4.1 Grunneiendom

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses.
Tinglysningen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysning.

Areal fra 0-250 m²  kr              14 192
Areal fra 251-500 m²  kr              21 289
Pr. nytt påbegynt 500 m² etter dette økes gebyret   kr                2 839
9.4.2 Anleggseiendom

Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0-250 m3  kr              13 779
Volum fra 251-500 m3  kr              20 669
Pr. nytt påbegynt 500 m3 etter dette økes gebyret  kr                2 756

 

9.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter  kr                2 163
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr                   402
9.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
For inntil 2 punkter  kr                6 387
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr                1 419
9.7 Utskrift av matrikkelbrev (Maksgebyr jfr. Matrikkelloven)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider  kr 350

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

9.8 Oppretting av sammenhengende areal som ikke skal nyttes til utbyggingsformål

Områdene kan f.eks søkes nyttet til landbruk, annen næring og allmennyttig formål. 

Inntil 5 dekar  kr                8 232
6 - 25 dekar  kr                9 793
26 - 50 dekar  kr              11 213
51 - 100 dekar  kr              14 192
101 - 200 dekar  kr              17 244
Over 200 dekar  kr              23 277

10. Gebyrregulativ for plan- og bygningslovssaker

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i § 33-1 i plan- og bygningsloven av 8.mai 2009 nr.27. Regulativet trer i kraft fra 1.juli 2010.
A Fellesbestemmelser
A 1 Beregningstidspunktet

Gebyrer beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunkt søknad, melding eller krav foreligger.

A 2 Betaling for medgåtte utgifter

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. 

For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter.

A 3 Betalingsbestemmelser

Gebyret skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra enhet for tekniske tjenester.
Gebyrsatsene inkluderer alle kommunens utgifter med de unntak som fremgår av pkt.2 
Forskuddsfakturering skal benyttes der intet annet fremkommer.

Faktureringskategorier:

 • a) Forskuddsfakturering: (F) Gebyr som faktureres før søknad behandles eller oppdrag utføres.
 • b) Etterskuddsfakturering: (E) Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag utført.

Alle gebyrer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. For ubetalt forskuddsfaktura purres en gang og søknaden returneres i sin helhet 2 uker etter purringens forfall. For ubetalt etterskuddsfaktura  vil det ved sen betaling påløpe 12 % morarente fra forfallsdato samt purregebyr.

Avbrutt arbeid:

Når en tiltakshaver er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr i forhold til det saksbehandlingsarbeidsom er lagt ned.
Ved beregning benyttes reglene i pkt. 4, herunder også minstegebyr.
Normal mottakskontroll  ansees i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

A 4 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter fastsatte satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendt tid.

a)       Timeprisen for kontorarbeid settes til  kr 767
b)       Timepris for feltarbeid settes til   kr 1 047
c)       Minstegebyret er  kr 418
A 5 Gebyr for mangelfulle søknader, §§ 20-3 og 20-4

For mangelfull søknad og søknad på feil grunnlag hvor søker enten må tilskrives og/eller saksbehandlingstiden utvides i henhold til til pbl § 21-7 jf. SAK 10 § 7-3 belastes følgende gebyr 

a. Saker etter § 20-3  kr 1 541
b. Saker etter § 20-4  kr 1 027

 

Gebyr for tilsyn

a. Gebyr for oppfølgingsarbeid i forbindelse med tilsynet, hvor tilsynet avdekker brudd eller manglende oppfyllelse av bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan og bygningsloven, fastsettes etter medgått tid i henhold til timesats i pkt. A4

b. I tilsynssaker hvor kommunen har rekvirert sakkyndig bistand belastes gebyr i henhold til kommunens faktisk utgifter i forbindelse med dette.

A 6 Avslag

Hvis søknad om tiltak blir avslått, refunderes ikke betalt gebyr. Ved ny eller revidert søknad vedr. samme tiltak, skal 75 % av totalt innbetalt gebyr fra forrige søknad gå til fradrag på nytt gebyr. Vilkåret er at denne nye/reviderte søknad fremmes innen 4 måneder. 

Det godskrevne beløp avrundes ihht. pkt. B.3 og B.4 Gebyrsatser

A 7 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 19

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon. Dersom det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for flere tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes for hvert tiltak.

A) Dispensasjon fra pbls kapittel 19  kr 4 108
B) Dispensasjon fra pbls kapittel 19 som krever høring kr 6 676
C) Dispensasjon fra pbls kapittel 19 som krever politisk behandling kr 9 757
A 8 Klagebehandling

Klagebehandling og skriftlige uttalelser belastes ikke med gebyr.

A 9 Urimelige gebyrer

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeide kommunen har med saken, kan adm. sjefen fastsette et passende gebyr. Myndigheten kan videredelegeres til enhetsleder.

 

B Gebyrsatser - tiltakssaker (bygg- og anleggssaker)

Diverse gebyrer: Etterskudds- eller forskuddsfaktura ut fra tiltakets omfang.

B 1 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt (pbl § 20 -5)

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt (pbl § 20 – 5) betales ikke gebyr for;

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse (15 kvm)

b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller

c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder

d) mindre tiltak i eksisterende byggverk

e) mindre tiltak utendørs 

f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

 

B 1.2 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20 - 4) 

Kr 965

a)     Mindre tiltak på bebygd eiendom

b)     Alminnelig driftsbygning i landbruket

c)     Midlertidige bygninger, konstruiksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år

d)     Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m

e)     Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

B 2 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)

Første forhåndskonferanse er gratis. Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter takstene nedenfor:

a.  Sak etter pbl § 20-4  kr 965
b.  Sak etter pbl § 20-3   kr 1 931
B 3 Godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett jf. SAK 10 tredje del, godkjenning og ansvar

Behandling av en søknad:

a)  Ansvarsrett for bygg - lokal ansvarsrett kr 1 615
b)  Søknad om ny lokal godkjenning - ansvarsrett / personlig ansvarsrett . kr 1 615
B 4 Søknadspliktige tiltak (pbl § 20-1)

Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilke punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på standard (preaksepterte) løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. I slike saker skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr. 

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det betales gebyr etter høyeste gebyrkategori. 

For søknad hvor gebyr skal betales pr enhet som inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare vedkommende enhet.

For søknadspliktige tiltak utgjør halve gebyret søknad om rammetillatelse, og halve gebyret søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. 

Flere igangsettingstillatelser i samme sak belastes med 20 % av gebyret for første igangsettingstillatelsen.

Hvor saksbehandlingen i en sak skjer samlet reduseres faste gebyrer større enn kr. 1200 med 20 %.

B 5 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 a)

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en byggesøknad, er medregnet i byggesaksgebyret.

2) Typeinndelingen av underpunktene 1 – 5 nedenfor er i samsvarer med NS 3457. 
NS 3457’s kode er tilført i parentes. En videre oppdeling av NS 3457’s koder er gitt i GAB sitt kodeverk som gjelder fra 1. jan. 1999. Definisjonene som er gitt der, legges til grunn ved praktisering av regulativet.

B 5 1. Boligbygning (kode110-169 og 190-199)
Tiltaksklasse 1:  kr 7 009
Tiltaksklasse 2:  kr 10 513
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:  kr 16 821

 

Hvor boligbygningen har flere boenheter som tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det betales følgende tillegg pr enhet:

Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av satsene i tabellen.
Fra og med enhet nr. 6: 20 % av satsene i tabellen.

 

For boenhet som ikke tilfredsstiller de fysiske kravene for å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det pr. enhet betales et tillegg på 20 % av satsene i tabellen.

B 5 2. Boliggarasje, uthus og naust. (kode 170-189)
a.    Bygning med bruksareal større enn fra 70 m2 og inntil 150 m2 :  
   
 Tiltaksklasse 1:  kr 2 453
 Tiltaksklasse 2:  kr 3 154
 Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:   kr 4 205
   
b.    For bygning med bruksareal større enn 150 m2 beregnes gebyr etter  (kode 239, annen lagerbygning)  
B 5 3. Industri- og lagerbygning (kode 210-299) og Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (kode 410- 499)
Tiltaksklasse 1:  kr 10 513
Tiltaksklasse 2:  kr 14 017
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:   kr 21 026

 

For rene lagerbygninger o.l.(kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til ovenstående. 

For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.

B 5 4. Kontor og forretningsbygg (kode 310-399) og Kultur- og forskningsbygning (kode 610-699)
Tiltaksklasse 1:  kr 14 017
Tiltaksklasse 2:  kr 24 530
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 49 061
B 5 5. Hotell og restaurantbygning (kode 510-599), Helsebygning (kode 710-799) Fengsel, Beredskapsbygning (kode 810-899)
Tiltaksklasse 1:  kr 14 017
Tiltaksklasse 2:  kr 24 530
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 88 310

 

B 6 Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning. For andre tiltak pkt. B 5 er gebyret:

Tiltaksklasse 1:  kr 3 116
Tiltaksklasse 2:  kr 4 673
Tiltaksklasse 3:  kr 9 347
B 7 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)
Tiltaksklasse 1:  kr 1 120
Tiltaksklasse 2:  kr 3 077
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 4 103
B 8 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav b og d)
a.   Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.:  kr 1 752
b.   Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller  anlegg, skal det i tillegg til gebyr etter pkt. a,  betales aktuelt gebyr for endringene etter B 6, B 7, B9, B 10 og B 11.   
B 9 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)

Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. 

Rivning av bygning inntil 100 m2, mindre anlegg/konstruksjon  kr 1 495
Rivning av bygning fra og med 100 m2, større anlegg/konstruksjon  kr 3 500
B 10 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner o.l pbl § 20-1 bokstav f)

For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr:  kr 2 025
B 11 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v.(pbl § 20-1, bokstav g).

For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for eventuelle ombygningsarbeider, betales: 

kr 1 869
B 12 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1, bokstav h og i)

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr.

Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:

a.    Innhegning  kr 2 033
b.    Skilt/reklame (pbl § 20-1 bokstav i) uten godkjent plan: Første skilt  kr 2 033
   
For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt: kr 1 013

 

Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.

B 13 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1, bokstav k)
Tiltaksklasse 1:  kr 2 803
Tiltaksklasse 2:  kr 4 906
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr 8 410
B 14 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1, bokstav a og j)

For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i tiltakssøknaden, f.eks. kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket medregnet i nedenstående gebyrer. Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et anlegg, i tillegg til nedenstående gebyr, også betales gebyr etter B 5. I tillegg skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9 andre ledd). For konstruksjon og anlegg i tiltaksklasse 3 skal gebyret beregnes etter brukte timeverk. 

Minstegebyr: kr 5 452

 

For konstruksjon og anlegg i tiltaksklasse 1 og 2 er gebyret:

1.       Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, ol.   
          Tiltak i tiltaksklasse 1                                                                                 kr 1 368
          Tiltak i tiltaksklasse 2  kr 2 051
   
2.       Veger/gangveger med tilhørende innretninger inntil 500 m lengde:  
           Tiltak i tiltaksklasse 1                                                                                kr 2 103
           Tiltak i tiltaksklasse 2                     kr 2 453


Hvor del av eller innretning til et veganlegg er klassifisert som tiltak i høyere klasse enn hovedanlegget, f.eks. ei bru, skal kommunen kreve et tillegg som svarer til de merkostnadene kommunen får for denne delen av sin saksbehandling.

3.      Damanlegg, basseng, brønn o.l.  
Tiltak i tiltaksklasse 1  kr 1 682
Tiltak i tiltaksklasse 2  kr 2 593
   
 4.     Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), El-, Tele, TV og signalanlegg over, på og under jordoverflaten for inntil en km trasélengde:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 grunngebyr:  kr 1 869
Tiltak i tiltaksklasse 2 grunngebyr:  kr 2 804
   
5.     Andre konstruksjoner og anlegg:  
For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukt timeverk, også  i klasse 1 og 2.   
Minstegebyr:   
Tiltak i tiltaksklasse 1:  kr 1 869
Tiltak i tiltaksklasse 2:  kr 2 804
B 15 Plassering og beliggenhetskontroll
1.   Godkjenning av plassering direkte i marken  
       For avmerking med tilhørende dokumentasjon:  
a.    Bare høydeplassering  kr 3 799
b.    Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
       Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 5 970
       Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)   kr 8 574
       Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekt må fastlegges før avmerkingen  
       kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk Minstegebyr  
           
c.      Skilt/reklame. kr 4 341
         Tillegg ved flere enn ett objekt - pr objekt: kr 325
   
2.   Myndighetskontroll – SAK 10 § 8 Kontroll av beliggenhet for utført tiltak  
      Gebyret beregnes etter medgått tid:  
      Minstegebyr pr. kontroll kr 4 222
B 16 Endring i forhold til gitt tillatelse
Saker etter pbl § 20-3:                                                                                                                                                      
1.     Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse.  
a.    Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling  kr 3 504
b.    Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak mm)     kr 2 804
   
Saker etter pbl § 20-4:                                                                                                                                                                
c.    Endring av søknad etter gitt tillatelse (som ikke medfører at saken må behandles som en ny søknad eller etter pbl § 20-3) kr 1 243
   
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.   
Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet  
   
2.    Avviksbehandling  
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens kontroll, er gebyret pr behandlet avvik:  kr 1 916
   
3.    Brudd på tidsfrist for ferdigattest  
Dersom anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på brukstillatelse, eller det mangler brukstillatelse skal det tas gebyr. kr 1 788

 

C Ulovligheter

Ulovlig byggearbeid

Ulovlig byggearbeid ilegges overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i byggesaksforskriftens §16.

For befaring i forbindelse med ulovlig bygging, beregnes et gebyr etter  medgått tid på 3 ganger timesats. I tillegg kommer reiseutgifter (kjøring med mer).

D Faktureringsprinsipper
Søknad om:

%
av grunnlag

Godkjenning av foretak. 
Søknad om ansvarsrett.
       1)   Tillatelse til tiltak 100 % F Ja
       2)   Enkle tiltak ( f.eks komplette boligsøknader)   90 % E Ja 
       3)   Rammetillatelse  90 % F Min. 3 skjema
       4)   Igangssettingstillatelse   20 % * F Ja 
       5)   Ominnredn./bruksend  50 % F Vurderes
       6)  Tiltak under B1 OG B2   # 100 % E/F Vurderes

 

* Ved flere søknader om igangsettingstillatelse faktureres ytterligere 10 % av grunnlag for hver ny søknad.

Dersom igangsettingstillatelsen deles opp faktureres behandlingsgebyret inkl. godkjenning av foretak og ansvarsrett ved 1. søknad.

# Avslag medfører at meldingen går over til å bli søknad om tillatelse til tiltak.

E Arealplansaker- og konsekvensutredninger

Generelle bestemmelser

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:

 • Utkast til private innsendte reguleringsplaner, detaljplaner, etter pbls §§ 12-3 jf. 12-10
 • Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter pbls §§ 12-14, første ledd, og 12-3, annet ledd.
 • Utkast fra private om endring av kommuneplan etter pbls § 11-17
 • Planforslag fra andre sektormyndigheter

Betalingstidspunkt

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for kommune, - og reguleringsendringer før vedtak fattes. Ved betalingsmislighold kan kommune innstille behandling av planen inntil gebyr er betalt. 

Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet skal en bruke følgende timespris: kr 450

 

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:

E 1
* Private innsendte reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens kapittel 12.    
  Behandlingsgebyret fastsettes til:  kr 23 778
   
* Oppstartsmøte med skriftlig referat kr 3 699
   
* Behandling av Planforespørsel kr 5 284
   
*  For behandling av planprogram etter plan- og bygningslovens § 4-1.   
Behandlingsgebyret fastsettes til:  kr 14 267
E 2
* Gebyrsats for kommune,- og reguleringsendring iht plan- og bygnigslovens §§ 11-17 og 12-14 av plankart og bestemmelser   
*  For  endringer av kommune,- og reguleringsplaner som krever politisk behandling kr 13 210
   
*  For endringer av kommune,- og reguleringsplaner med delegert behandling  kr 7 926
E 3
Dispensasjoner fra reguleringsplan,- og plan- og bygningslovgivningen
For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens kapittel 19 og fra planbestemmelser betales gebyr følgende:
For Plan- og bygningslovens kapittel 19 fastsettes det et behandlingsgebyr på:  kr 4 108
 
For behandling av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 som krever høring  kr 7 703
 
For behandling av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 som krever politisk behandling kr 9 757
 
For behandling av søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven og fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon. Dersom det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for flere tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes for hvert tiltak.
E 4
Tilbakebetaling og reduksjon av gebyr:
 
Dersom det faste utvalget for plansaker ved sin 1. gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster utkastet, skal gebyret tilbakebetales. 
Dersom det faste utvalget for plansaker ved senere behandling forkaster utkastet, kan gebyret reduseres med inntil det halve.

 

F Kart og eiendomsoversikt
F 1 Datert og signert A4 eller A3 kartutsnitt med høydegrunnlag i samsvar med gjeldende standard for kart til prosjektering og søknad og melding av byggetiltak etter plan- og bygningsloven
   
  Vedlagt følger: naboliste, utskrift i farger for gjeldende reguleringsplan med bestemmelser.
   
  Gebyr kr. 500,-
   
F 2 Digitale kartdata
  Basis grunnkart i SOSI eller DFX format tilrettelagt og levert digitalt: prosen etter GOEVEKST priskalkulater med 33 % påslag.
   
  Minimumsgebyr kr 995,-
   
F 3 Meglerpakke  kr 1 452,-

11. LES-bygget

a) Leie av hele LES-salen
For de 2 første dagene pr.dag  kr         5 294
Deretter pr. påbegynte dag pr.dag  kr         3 970
Timesleie (inntil 3 timer) pr.time  kr            257
b) Leie av halve LES-salen
For de 2 første dagene pr.dag  kr         2 576
Deretter pr. påbegynte dag pr.dag  kr         1 932
Timesleie (inntil 3 timer) pr.time  kr            125
c) Leie av bord - ut av lokalet (inntil 3 dager)
pr. stk. pr.dag  kr            120

12. Leie av lydanlegg og prosjektor

a) Leie av lydanlegg
pr. dag  kr         2 383
b) Leie av bærbar tolkeanlegg
pr. dag  kr            873
c) Leie av projektor
pr. dag  kr            424
d) Leie av simultantolkeanlegg

(inkl. montering/nedrigg) 

pr.dag  kr         2 165

13. Kulturhuset

a) Kulturhuset kafe, inkl. kjøkken
For de 2 første dagene pr.dag  kr         1 086
Deretter pr. påbegynte dag pr.dag  kr            543
Timesleie (inntil 3 timer) pr.time  kr            125

 

Skoleklasser har gratis leie ved loppemarkeder, kafe og andre arrangementer (ikke kjøkkenutstyr).

b) Kjøkkenutstyr - ut av bygget
Leie av kjøkkenutstyr (inntil 3 dager) pr.gang  kr         2 118
Tilbakelevering av urent kjøkkenutstyr pr.gang  kr         2 066

14. Báktehárji idrettshall

a) Idrettshall
For de 2 første dagene pr.dag kr 7 892
Deretter pr. påbegynte dag pr.dag kr 3 947
Timesleie (inntil 3 timer) pr.time kr 251

 

For pkt. a) inkluderer tribunen også for konserter, teater o.l. 
For bryllup, messer, konferanser gjelder kun 1. etg. 
Bord og stoler er inkludert i leieprisen.

b) Messegulv
Hel sal pr.gang kr 7 806
Halv sal pr.gang kr 3 808

 

Leietaker selv legger ut og tar av messegulvet innenfor leieperioden.

c) Kafe
Dagsleie pr.dag kr 1 447
Timesleie (inntil 3 timer) pr.time kr 251

 

Bord / stoler for ca. 60 personer inkludert og kjøkkenutstyr inkludert.

d) Leie av bord ut av bygget
pr. stk pr. dag kr 121

 

* Gjelder pr. dag inntil 3 dager leie. 

e) Leie av stoler ut av bygget
pr. stk. pr. dag  kr 21

 

* Gjelder pr. dag inntil 3 dager leie. 

f) Kjøkkenutstyr
Leie av kjøkkenutstyr ut av bygget (inntil 3 dager) pr.gang kr 2 118
Tilbakelevering av urent kjøkkenutstyr pr.gang kr 2 118
g) Garderober
Fotballkamper, skirenn og lignende pr.time kr 120
h) Trening i hallen
*    1/1 hall pr.time kr 273
*    2/3 hall pr.time kr 227
*    1/3 hall pr.time kr 143

 

Kautokeino kommunestyre har innført gratis bruk av idrettshallen / Báktehárji til sportslig aktivitet, for barn og unge t.o.m. 16 år. Egne retningslinjer for dette er vedtatt av formannskapet i sak 36/12.

Kommunestyret gir fri bruk av idrettshallen til idrettslag og klubber som er medlemmer i Norges idrettsforbund og Kautokeino idrettsråd i deres arbeid med å skaffe inntekter til driften av laget/klubben. 
Administrasjonen skal utarbeide retningslinjer i samråd med Kautokeino idrettsråd for bruken. 

Leieinntektene fra byggene som leies ut til forskjellige arrangementer øremerkes og brukes til vedlikehold av bygningene og utstyret som leies ut.

i) Sceneplater

Leie av sceneplater ut av bygget (inntil 3 dager) 

pr.dag

 kr 1 240

15. Máze skolebygning

Máze skolebygning
Máze gymsal og kjøkken pr. dag kr 1 086
Timesleie (inntil 3 timer) pr. time kr 125

 

For 15 gjelder FRI LEIE for:
* Styrer, nemd og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglement.
* Tilstelning i skolens regi.
* Gjestende grunnskoleklasser fra andre steder.
* Gymsal med/uten garderobe leies ut gratis til sportslige aktiviteter for barn og unge t.o.m. 16 år.

16. Fellestjenester

Kopiering, Utskrift, Fakturagebyr

Bakgrunnen for innføring av avgift for kopiering og utskrifter er at lønnsslipper sendes alle lønnsmottakere hver måned, hvis de i tillegg trenger å hente en kopi på lønningskontoret må denne betales for. 

Alle oppgaver skal leveres maskinelt så utskrift er kun for eget bruk. 

·   Kopiering pr. ark kr 5,-
·   Utskrift av utsendt lønnsslipp pr.stk kr 10,-
.   Fakturagebyr  pr.stk kr 50,-

17. Torget

Administreres av servicetorget etter egne retningslinjer. Arealet gir plass for maks 5 torgplasser, alt etter størrelsesbehov.
Til tider benytter torgselgerne også de arealer som er parkeringsareal og grøntareal.
Som om oftest har torgselgerne sine varer tilknyttet biler av stor størrelse.
Torgplass - Liten
Torgplass                   Uten strøm                                Med strøm
  Dag Uke Årlig Dag Uke Årlig
Liten kr 258 kr 775 kr 3 227 kr 284 kr 852 kr 3 485
Torgplass - Stor
Torgplass                   Uten strøm                                Med strøm
  Dag Uke Årlig Dag Uke Årlig
Stor kr 387 kr 1 033 kr 4 514 kr 413 kr 1 110 kr 4 905

18. Enhet for helse- og omsorg

a) Egenbetaling for hjemmetjenester

Hjemmehjelp og ambulerende vaktmester og annen praktisk bistand. 
Grunnlag for egenandelssatsene endres til å følge Folketrygdens grunnbeløp(G) gjeldene år. Forskrift til Lov om sosiale tjenester § 8-4. 

Folketrygdens grunnbeløp (G1):               pr. 01.05.22    kr 111 477,-

Nettoinntekt før særfradrag:                   Jfr. Forskrift om egenandel, § 10. 

Inntil  2 G kr 212 798,00  kr    220,00
Inntil  3 G maksimal månedssats kr 2520,- kr 319 197,00  kr    180,00
Inntil  4 G maksimal månedssats kr 3030,- kr 425 596,00  kr    236,00
Inntil 5 G maksimal månedssats kr 3900,- kr 531 995,00  kr    309,00
Over 5 G maksimal månedssats kr 3900,- kr 531 995,00  kr    380,00

 

Egenandel skal ikke overstige selvkost utgifter.

b) Leie av Trygghetsalarm
Leie av Trygghetsalarm  kr    221,00
Installasjon velferdsteknologi (engangs avgift)  kr    515,00

 

Dette er praktisk bistand, og det er anledning å ta egenandel på dette.

Dog ikke mer samlet sett enn det forskriften gir anledning til for de med inntekt inntil 2G. Leiesatsen økes til kr 221,-  Den skal alle med trygghetsalarm betale, uavhengig av hvor den er knyttet til, da det er leie av den.

c) Egenbetaling for langtidsopphold

For langtidsopphold på sykehjemmet tas det vederlag etter forskrift om vederlag for opphold på institusjon.

Egenbetalingen beregnes individuelt utfra siste års utskrift av ligning.

d) Egenbetaling for korttidsopphold
Egenbetaling for korttidsopphold:    kr    185,00

 

Etter forskriften, er satsene jfr forskrift om egenandel §4

For korttidsopphold som samlet utgjør mer enn 60 kalenderdøgn i året bergenes vederlag som for langtidsopphold.  Satsen styres av forskriften. 

e) Egenbetaling for dagtilbud til hjemmeboende med demens sykdom
Egenbetaling for dagtilbud til hjemmeboende med demens sykdom:  kr    220,00

 

Satsen inkl. kost og transport, pr. dag. 

f) Måltider med diverse for ansatte fra helsesenterets kjøkken

Selvkost for ansatte.

Kaffepenger blir trukket fast fra fastansatte, og jfr. timelister for vikarer Pr. beboer:   kr      82,00
Matombringing til hjemmeboende (med frakt) pr. porsjon kr     140,00
g) Betaling for Allaeanan orohat - kost og andre felles forbruksvarer
Pr. beboer:  pr. mnd.   kr   5 032,00
h) Egenandel skyss for brukere av tjenester for personer med psykisk utviklingshemning
Egenandel skyss for brukere av tjenester for personer med psykisk utviklingshemning:  pr. pers/mnd:  kr    552,00
i) Betaling for Maze bo- og servicesenter - kost og andre felles forbruksvarer
Pr.beboer  kr    5 032,00

19. Barnehage, SFO, kulturskolen

a) Barnehage

*Følger makspris for barnehageplass som fremkommer i statsbudsjett

  T.o.m. 31.07.2023 F.o.m. 01.08.2023
pr. mnd kr 3 050 kr 0,-
pr. time kr 70 kr 0,-
pr. dag kr 170 kr 0,-
mat pr. dag kr 20 kr 30,-

 

*Barnehager: Husholdninger med samlet inntekt under kr 247 000,- innvilges betalingsfritak for barnehageplass.

* Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp fritas ikke for foreldrebetaling.

* Det innrømmes 30 % søskenmod. for barn nr. 2 og 100 % for barn nr. 3 og videre, gjelder barnehage og skolefritidsordningen (SFO).

* Kostpenger barnehage - blir vedtatt i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg.

b) Sommerbarnehage
  T.o.m. 31.07.2023 F.o.m. 01.08.2023
pr. mnd  kr 3 050 kr 0,-

 

Det foreslås å avvente med makspris for barnehager til statsbudsjettet for 2023 er offentliggjort, siden det foreløpig ikke har kommet andre signaler om hva makspris for barnehageplass skal være. Fra 1.8.2022 var maksprisen kr 3 050,-.

* For en sommerbarnehageplass betales det fullpris uavhengig om plassen benyttes fullt ut.

c) Skolefritidsordning (SFO)

Borgemánu 1. beaivvi 2023 ásahedje nuvttá skuvlaastoáiggefálaldaga sihke 1. ja 2. luohkká ohppiide.

Loga ođđasiid birra oahppodirektoráhta neahttasiiddus

Iežasoassi: kr. 1800,- mánnui.
Borramuš: kr. 200,- juohke mánás mánnui.

1. ja 2. ceahki ohppiide lea SAÁO fálaldat nuvttá, sii mákset dušše borramuša ovddas.

d) Kostpenger skolefritidsordning (SFO)

Avgift for kost fastsettes av SFO styret ihht. reglementet.

pr. mnd kr 200
pr. uke kr 100
pr. dag kr 50

 

Borramuš: kr. 200,- juohke mánás mánnui.

1. ja 2. ceahki ohppiide lea SAÁO fálaldat nuvttá, sii mákset dušše borramuša ovddas.

e) Ved forsinket henting av barnet

Gjelder barnehage og skolefritidsordning (SFO):

pr. påbegynte halvtime kr 250
f) Kulturskolen
Gitarkurs, inkl. instrumentleie
Pr. skoleår   kr          1 350
Pr. 1/2 år  kr             675
Sangkor
Pr. skoleår   kr          1 200
Pr. 1/2 år  kr             600
Div andre kurs
8 - 12 uker  kr             400
4 - 8 uker  kr             250
Materialavgift, instrumentleie
Pr. kurs  kr             200
Annet
*  Kr 50,- pr elev, avhengig av hvilke materialer som brukes under kurset.
*  Søskenrabatt, 50 % moderasjon.

 

g) Nuoraidviessu

Brukes som SFO-lokaler.

Hvis lokalet skal leies ut må satser legges under utleie av lokaler pkt. 15

20. Salg av tjenester

a) Manuell arbeidskraft
Manuell arbeidskraft, salg av tjeneste  kr/time  kr     855
Renhold ved utleie kr/time  
Vaktmestertilsyn ved utleie kr/time  
Renhold etter faste avtaler kr/kvm pr. vask  
b) Utleie av kommunalteknisk utstyr
1. Brannbil, inkl. 1 mannskap:  pr. påbegynte time  kr  2 495

 

Det forutsettes at mannskap er tilgjengelig. Utstyr lånes ikke ut uten mannskap.

c) Fjernundervisning - nordsamisk
Pris pr. time  kr     990

21. Brannvern

Handel med fyrverkeri klasse II og III

For å dekke utgiftene med oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II og III innkreves gebyr etter følgende satser: 

a)  Oppfølging av ordinær søknad fra aktør som tidligere har tillatelse til salg av fyrverkeri inkludert kontroll med utsalgssted i salgsperioden.   kr           2 032
     
b)  Oppfølging av nye søkere, samt søkere der det er skjedd endringer med vesentlig betydning inkludert et tilsyn under behandling  kr           1 355
     
c)  Ekstra oppfølging dersom salgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen:   kr           1 355
Handel med fyrverkeri klasse IV

For å dekke utgiftene for oppfølging av handel med fyrverkeri klasse IV følgende satser: 

d)  Behandling av søknad:   kr           2 032
     
e)  Må det i tillegg gjennomføres tilsyn faktureres dette pr. tilsyn med:   kr              881

22. Sosiale tjenester/ NAV

a) Alkoholavgift

Kommunen følger statens satser når det gjelder avlkoholavgifter.

Kunnskapsprøve  kr 420


(Kunnskapsprøve omhandler skjenkeprøve, salgsprøve og etableringsprøve, samt skjenkekontrollørprøve)

Suohkanstivra bivdá kártet makkár vejolašvuođat leat ráhkadit dárjudanortnega unna turistafitnodagažidda.
Maŋŋel kartema galgá sáhttit heivehit ortnega mii váldá vuhtii fitnodagaid dárbbuid dárjudit maiddái go alkoholadárjudeapmi lea unna oasáš dietnasis ahte ii gánnát máksit vuolimus jahkásaš divadiid.
Vi endrer ikke på alkoholavgiften på prøver o.l., da sannsynligvis først endres i lovverket først i 2023 og vi vet ikke hvor mye økningen blir enda.

Bevillingsgebyret for salg av alkohol per år (minimum)  kr 1 760

 

I tillegg kommer følgende satser:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,62 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

 

Bevillingsgebyret for skjenking av alkohol per år (minimum)  kr 5 500

 

I tillegg kommer følgende satser:
- 0,51 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,42 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Dette er i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) - Lovdata § 6-2.

23. Integreringstjeneste

Integreringstjeneste
Norskkurs Pr. time kr 50
Pris pr. delprøve   kr 400
Tekstbok og arbeidsbok    kr 800