Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter og gebyrer

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter og gebyrer

 

 

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyr i Kautokeino kommune?

Kommunale gebyr sendes ut 3 ganger i året hvis det ikke er gitt melding om at månedlig faktura ønskes:

  • 1. Tertial gjelder for januar, februar, mars og april og sendes ut i slutten av april
  • 2. tertial gjelder for mai, juni, juli og august og sendes ut i slutten av august
  • 3. tertial gjelder for september, oktober, november og desember og sendes ut i slutten av desember

Ettersom de kommunale gebyrene sendes ut 3 ganger i året blir gebyrene også delt på tre.

Hva betaler jeg for?

Du betaler normalt for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koplet til de kommunale anleggene), håndtering av renovasjon, slam (dersom du har slamtank) og feiing/ tilsyn av pipe, samt eiendomsskatt.

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

 Kautokeino kommunestyre vedtar nye satser på kommunale gebyr i desember for påfølgende år. Her vil det være endringer på de fleste gebyrene. 

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp?

 Det beregnes et fastledd på vann og avløpsgebyr ut fra det bruksareal (BRA) som til enhver tid fremgår av Matrikkelen. Dette gjelder alle bygg som er tilkoplet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. I tillegg beregnes det en volumavhengig del ut fra målt eller stipulert forbruk.
Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens størrelse (bruksareal BRA), gebyrregulativet fastsetter et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Vannmåler:

Alle næringseiendommer er pålagt å måle forbruket gjennom vannmåler.  Private husholdninger kan selv velge å få montert vannmåler dersom dette ønskes.

Hva er tømmegebyr for septiktank?

 Dersom du faktureres for tømmegebyr for septiktank, betyr det at du ikke er tilkoplet offentlig avløpsledning, men har en septiktank som tømmes enten årlig, annet hvert år eller fjerde hvert år. Det betales tømmegebyr for septiktank årlig, selv om tanken ikke tømmes hvert år.

Hvordan beregnes renovasjonsavgiften?

Alle boenheter (jfr opplysninger registrert i Matrikkelen), betaler nå et fastledd for renovasjon, i tillegg til prisen for de renovasjonsdunkene og plastabonnementet hver enkelt boenhet benytter seg av.
Fastleddet skal dekke kostnader til å administrere renovasjonsordningen, miljøstasjoner m.m.

Hytterenovasjon

Det er satt opp kontainere på egnede plasser for at hytte eierne skal kunne legge søppel.  Kontainerne er merket med Hytterenovasjon, og det er ikke krav om kildesortering. Kommunestyret fastsetter årlig eget gebyr for renovasjon fritid.

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing. Hvordan kan det ha seg?

 Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på huset ettersom gebyret dekker mer enn feiing. Det skal også dekke:

  • Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggende forskriften).
  • Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
  • Varsel om feiing/tilsyn.
  • Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
  • Saksbehandling.
Jeg har akkurat kjøpt huset. Skal jeg betale for perioden før overtagelse?

 Formell eier ved faktureringstidspunkt får tilsendt faktura fra kommunen. Ny eier vil få utstedt faktura for kommunale avgifter ved første ordinære fakturering etter overtakelsen. Kommunale avgifter for perioden mellom overtakelse og første etterfølgende ordinære fakturering er et forhold som må avklares mellom selger og kjøper.

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger huset. Hvordan gjør jeg det med betalingen?

 Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst. Formell eier ved faktureringstidspunkt får tilsendt faktura. Dersom huset er solgt etter at kommunen har sendt faktura, er betaling av denne faktura et forhold som selger og kjøper må avklare seg imellom. Ved første ordinære fakturering etter tinglysning er det ny eier som får tilsendt faktura.
Ved salg gjennom eiendomsmegler, er det eiendomsmegler som foretar avregning av faktura ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål ta kontakt med megleren.

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Regninger sendes ut basert på opplysninger fra offentlige registre som matrikkelen og folkeregisteret. Sjekk først at riktig adresse er registrert i folkeregisteret. Hvis du mener at folkeregisteret har feil adresse må endringsmelding sendes folkeregisteret dersom regningen skal sendes til riktig adresse. Dersom folkeregisteret har riktig adresse og fakturaen allikevel sendes til en annen adresse, må du ta kontakt med Kautokeino kommune.  

Hvis du mener at det er feil navn på fakturaen må du ta kontakt med Kautokeino kommune. Regninger for eiendomsskatt/kommunale avgifter sendes til vedkommende som står registrert som eier av eiendommen/bygningen i matrikkelen. 

Ta kontakt med den enhet fakturaen gjelder. For eksempel teknisk enhet dersom faktura gjelder gebyr for vann og avløp, enhet for helse dersom faktura gjelder helsetjenester.

Hva skjer om jeg ikke betaler?

 Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om du har klagd på eiendomsskatt/kommunale avgifter.

Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser fra forfall til betaling skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse. Betaling anses skjedd når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved unnlatt betaling vil det påløpe gebyrer for utsendelse av purring mv.

 

Kommunen har i henhold til lov om pant (panteloven §6-1) legalpant i boligen din for eiendomsskatt og kommunale avgifter som avfallsgebyr, feieravgift, vann -og kloakkavgift. Hvis du unnlater å betale eiendomsskatt eller regningen for kommunale avgifter, og i tillegg overser purringen som kommer i posten, kan kommunen kreve at boligen din selges slik at de kan få pengene sine. Pantesikkerheten faller imidlertid vekk etter to år. Lovgivningen oppstiller ingen beløpsmessige begrensninger for når en kommune kan begjære tvangssalg av bolig på bakgrunn av legalpant. Derfor kan det få alvorlige konsekvenser hvis man unnlater å betale disse regningene. Ta heller kontakt med kommunen og be om betalingsavtale fremfor å unnlate å betale. 

Må jeg bruke KID-nummer?

 For å sikre at vi vet hvem som betaler bør du bruke KID-nummer. Dette finner du nederst i venstre del av fakturaen. Har du ikke KID-nummer vil betalingen likevel gå gjennom, men vi kan ha problemer med å identifisere betaler.

Er det mulig å få avtalegiro/e-faktura?

 Dette oppretter du i egen nettbank, eller ta kontakt med banken din for hjelp.