Buorre sisáibmu skuvllas

Sisáibmu skuvllas lea dál iskojuvvon ja celkojuvvon buorren juo goalmmát geardde. Čehpiid loahppaboađus lea ahte sisáibmu márkana vuođđoskuvllas lea buorre.

Suohkanstivra mearridii geassemánu 26. beaivvi 2019 čuovvovaččat: «Det er igangsatt tiltak ved grunnskolen i Kautokeino får å sikre bedre inneklima fra høsten 2019. Etablering av midlertidig brakkerigg må vurderes som tiltak hvis dette viser seg nødvendig».

Guovdageainnu suohkan váldá duođas vejolaš dearvvašvuođavárálaš sisáimmu vuođđoskuvllas, ja mii váljjiimet dan dihte barggahit Mycoteam AS iskat sisáimmu skuvllas ovdal go skuvla álgá. Mycoteam máhttá bures iskat ja árvvoštallat lákta- ja biologalaš huksehusvahágiid. (www.mycoteam.no). Borgemánu 7. ja 8. beivviid 2019 čađahii Mycoteam AS iskkademiid skuvllas. Válde oktiibuot 20 iskosa, 10 mánáidskuvllas ja 10 nuoraidskuvllas. Go galge válljet guhte lanjaid iskat, de ledje fárus Mycoteam seniorráđđeaddi, goappašat rektorat, váldosuodjalusáittardeaddji ja guokte váhnema, ja teknihkalaš

Kautokeino kommune ser alvorlig på et mulig helseskadelig inneklima på grunnskolen og vi valgte derfor å engasjere Mycoteam AS for å gjøre innemiljøundersøkelser ved skolen før skolestart. Mycoteam har omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader.(www.mycoteam.no). Den 7. og 8. august 2019 utførte Mycoteam AS undersøkelser ved skolen. Det ble i alt tatt 20 prøver, 10 på barneskolen og 10 på ungdomskolen. Ved valg av rom som skulle undersøkes deltok i tillegg til seniorrådgiver fra Mycoteam , begge rektorene, hovedverneombudet og 2 foreldre, samt fag- og driftsansvarlig på teknisk enhet. Alle rommene på grunnskolen ble også befart for å kvalitetsikre utvalget av rom best mulig. Rapporten er nå klar med følgende konklusjon. Totalstøvanalysene viser at det ikke foregår økt spredning av støv eller soppsporer til inneluften i noen deler av lokalene. Det er kun påvist svært beskjedne mengder soppsporer og normalt husstøv i prøvene fra begge skolebyggene. Mycoteams vurdering av inneklimaet ved skolen er at det er gjennomgående bra uten kjente muggsoppskader. Vi anbefaler å gjennomføre tiltak som skissert under for å redusere fukt og luktproblemer.

I rapporten anbefaler Mycoteam i tillegg flere tiltak. Alle tiltak beskrevet i rapporten vil bli gjennomført i henhold til anbefalingene. Noen av tiltakene er allerede lukket, andre er under arbeid og resterende vil bli lukket i løpet av høsten 2019. I tillegg til det fysiske innemiljøet vil skolen også jobbe på andre områder utover kun det fysiske inneklimaet. Skoleledelsen kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Tiltak som allerede er utført, tiltak som vil bli gjennomført gjennom skoleåret og tiltak utover det som er nevnt i rapporten er:

  • Utvidet renhold av hele skolen. Det er brukt 600 timer på rundvask i sommer.
  • Det er gjort en omfattende ryddejobb i samarbeid mer rektor for å fjerne støvsamlere. Dette kan være lagring av utstyr, bøker, møbler og annet som hindrer godt renhold. Arbeidet vil fortsette gjennom skoleåret.
  • Det vil bli gjort en vurdering rundt bruken av tekstiler. Dette kan være gardiner, ytterklær og utesko som kan påvirke innemiljøet
  • Utvidet drift av ventilasjonsanleggene. Anleggene kjøres i driftsmodus også på kvelder, netter og helger.  
  • Mer stabil temperatur gjennom døgnet. Unngå natt- og helgesenkning
  • Bedre temperaturstyring for å hindre for høy temperatur. Høy temperatur øker antall støvpartikler i luften betraktelig

Det kan evnes at kommune har undersøk det fysiske innemiljøet ved grunnskolen ved 3 anledninger de 7 siste årene.  Det ble foretatt tilsvarende målinger i 2012, 2015 og nå i 2019. Totalt har kommune brukt kr 250 000,- på de 3 undersøkelsene. Ingen av undersøkelsen viste funn som i seg selv utløste tiltak.