Leveringsvilkår for drikkevann

Både du, som abonnent, og Kautokeino kommune, som leverer drikkevannet, ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må begge parter holde seg til visse regler. Her framkommer hvilke regler som gjelder og hva som kan gjøres når abonnenten mener tjenestene ikke er slik de bør være.

Kommunens forpliktelser

1. Levere drikkevann som næringsmiddel

Vannkvalitet

Drikkevann skal, ved uttak fra offentlig ledning, oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften.

Trykk

Ved en normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunktet til offentlig ledning være mellom 2 og 9 bar. (Trykk over 6 bar kan ødelegge husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser).

Leveringssikkerhet

Kommunen skal forsyne abonnenten med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende:

 • Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 48 timer.
 • Ved uforutsette stopp i vannforsyningen, f.eks. ved ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe og gjenopprette vannforsyningen snarest mulig.
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 24 timer, vil berørte abonnenter kunne hente vann til husholdningsforbruk fra vanntanker som kjøres ut til sentrale strøk i området.
 • Ved flere enn 5 brudd på samme ledningsstrekning i løpet av det siste året skal kommunen vurdere å renovere ledningsstrekningen.
 • Ved ledningsbrudd eller storbrann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

 • Alle planlagte stopp i leveransen (f.eks. ved reparasjoner) eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning (f.eks. ved spyling av ledningsnett) varsles.
 • Ved planlagte stopp i leveransen skal kommunen varsle berørte abonnenter minst 3 dager i forveien. Varslingen vil foregå med annonsering i lokalaviser og lokalradio, samt på www.kautokeino.kommune.no
 • Kommunen skal varsle abonnentene umiddelbart ved akutt forurensning som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende.
 • Kommunen informerer årlig gjennom annonse i lokalaviser og på www.kautokeino.kommune.no om endringer i priser og/eller leveransen før første faktura sendes ut.
 • Kommunen informerer om vannkvalitet på oppfordring.
 • Nye abonnenter får tilsendt forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens vannforsyning.
 • Henvendelser fra abonnenter vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 3 uker fra mottakstidspunktet.
Abonnentens forpliktelser

Abonnentens forpliktelser, som er fastsatt i forskrift om vann- og avløpsgebyrer og tilhørende bestemmelser, innebærer i hovedsak at abonnenten skal:

 

 • Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.
 • Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt ut i fra vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner på kommunens vannledning. Dersom det er fare for at trykket er større enn 6 bar må du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil.
 • Dersom abonnenten driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann, er abonnenten selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.
 • Vedlikeholde eget, privat anlegg i henhold til kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett t.o.m. tilknytningspunktet på kommunens hovedledning).
 • Søke å utbedre lekkasjer på eget, privat anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikkerhetsventil og utvendig stoppekran.
 • Tilrettelegge for at kommunen kan foreta inspeksjoner av installasjoner ved behov.
 • Abonnenter med vannmåler skal foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i Bestemmelser om vannmålere.
 • Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • For øvrig innrette seg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.
Andre tilbud knyttet til drikkevannet
 • Der vannledningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette, kan vannet fra offentlig ledningsnett benyttes til brannslukking og ved andre nødsituasjoner.
 • Drikkevann kan, under vanlige driftsforhold, benyttes til hagevanning. I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblem, kan kommunen imidlertid innføre restriksjoner mot hagevanning. Dette vil bli varslet før innføringen.
 • Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan drikkevann benyttes til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak.
Pris og betalingsbetingelser

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framgår av gebyrregulativet. Årsgebyret fordeles på tre terminer i året.

Dersom forbruket stipuleres etter areal, betaler abonnenten lik sum tre ganger i året. Dersom abonnenten har vannmåler, betales forbruksgebyret først som et à konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år. Både abonnenten og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Innkjøp og installasjonen bekostes av abonnenten.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Lov om renter ved forsinket betaling.

Mest aktuelle lover og forskrifter
Inšenevra/ Ingeniør VA
Telefon 40 10 87 28