Tverrfaglig team

Kautokeino kommune har et tverrfaglig team for barn og unge som består av kommunepsykologene, helsestasjonen, PPT og barneverntjenesten. 

Teamet veileder
Teamet veileder barnehager og skoler i faste samarbeidsmøter. Det viktigste formålet med teamet er å bistå barnehager og skoler i deres arbeid med tidlig innsats, det vil si å oppdage vansker eller forsinkelser hos barn så tidlig som mulig slik at barna får rett hjelp til rett tid. Hvis det er behov for at enkeltbarn eller familier trenger henvisning til en av tjenestene som inngår i tverrfaglig team, så kan barnehager og skoler drøfte med oss om hvordan gå fram med det.

Ta gjerne kontakt med teamet
Barn og unge samt foreldre og foresatte kan gjerne ta kontakt med teamet om de ønsker å drøfte helse eller sosial fungering. Da kan man først og fremst kontakte psykologtjenesten ved enten å skrive SMS eller skrive e-post. Befolkningen er også velkommen til å selv ta kontakt med de ulike tjenestene.