Barnevernet i Kautokeino

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barn og unge skal alltid høres i en barnevernssak!

Barneverntjenesten har kontor på kommunehuset.  Henvendelser kan skje pr telefon eller ved personlig fremmøte. Vi er til stede på kontoret alle hverdager mellom kl. 09:00-15:00.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Barneverntjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

Hva barnevernet jobber med?

Barneverntjenesten kan bidra med råd og veiledning, besøkshjem og støttekontakt og leksehjelp. Videre kan tjenesten bidra med ansvarsgrupper, økonomisk hjelp, familierettede veiledningstiltak, fosterhjem eller institusjonsplass eller andre tiltak som passer for barnets situasjon.

Samarbeider med andre som kjenner barnet

Vi samarbeider med andre som kjenner barnet, for eksempel barnehagen, skolen og helsestasjonen. Kautokeino kommune har ett tverrfaglig team som består av helsesøster, PPT, kommunepsykologtjenesten og barneverntjenesten. Her kan foreldre også ta opp saker de ønsker råd og veiledning i.

Samiske språk og kultur

Samisk språk og kultur skal vektlegges i barnevernarbeidet. Tjenester tilbys på både samisk og norsk. Kommunen er en pådriver i utvikling av tjenester og tilbud som er av faglig god standard og i samisk tradisjon.

Hvem jobber i barnevernet?

Barneverntjenesten er underlagt enheten for kultur og oppvekst, og ledes av barnevernfaglig ansvarlig. Tjenesten er videre besatt av to barnevernskonsulenter samt en sekretær/saksbehandler. Her er kontaktinformasjon til alle som jobber i barnevernet i Kautokeino.

Barnevernets akuttberedskap

Barnevernet i Kautokeino og Karasjok samarbeider om akuttberedskap, som åpner for å kontakte barnevernet 24/7, tjenesten er satt opp med egen telefon. Les mer om tjenesten. Tjenesten igangsettes fra 1.1.2019.

Fagaktuell informasjon

Adresse

Poastačujuhus ja maiddái doppe gos mii leat/Postadresse og også hvor vi holder til: Bredbuktnesveien 6, 9520 Guovdageaidnu.

Åpningstider

09:00-15:00