Vedtak om kommuneplaner

Kommunestyret i Kautokeino vedtok i sitt møte i mars 2017 tre kommuneplaner for perioden 2017-2030, disse er Márkanplan (márkan=tettstedet, kirkestedet), plan for samfunnsdel og arealdel.

 

Vedtaket

Det kunngjøres herved at kommunestyret i Kautokeino har vedtatt følgende kommuneplaner i sitt møte 23.03.2017:

Vedtakene er endelige og kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, siste ledd.

Planenes virkninger

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Márkan fastsetter framtidig arealbruk innenfor sine respektive planområder, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Planene gjelder fra kommunestyrets vedtak, jf. plan- og bygningslovens § 11-6.

Tiltak etter nevnte § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-1 andre ledd, skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter reglene i plan- og bygningslovens §§ 20-2 til 20-5.

Erstatning og innløsning

Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel (herunder regnes også kommunedelplan for Márkan) angitt som areal til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder eller til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, og eiendommen innen fire år ikke blir regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt, hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt, jf. plan- og bygningslovens § 15-1. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning rettes skriftlig til Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino.

Iht. plan- og bygningslovens § 11-15 oversendes kopi av planens dokumenter til kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og andre berørte, statlige myndigheter.