Mánáidsuodjalus Guovdageainnus

Mánáidsuodjalus galgá leat dáhkádussan vai buot mánáide ja nuoraide sihkkarasto fuolahus, oadjebasvuohta ja ovdánanvejolašvuođat. Mánáidsuodjalusáššiin galget mánát ja nuorat álo beassat dadjat iežaset oaiviliid.

Mánáidsuodjalus lea gávdnamis suohkanviesus. Sáhtát riŋgestit dahje fitnat min luhtte. Mii leat deaivamis árgabeivviid gaskkal dii. 09:00-15:00.

Jávohisvuođageasku

Buohkain geat barget mánáidsuodjalusas lea jávohisvuođageasku. Dat mielddisbuktá dan ahte mii eat sáhte addit makkárge persovnnalaš dieđuid ovttage olbmui du miehtama haga.

Mánáidsuodjalusa barggut

Mánáidsuodjalus sáhttá fállat ráđiid ja bagadeami, helpenruovttu/guosseruovttu ja doarjjaolbmo ja leaksoveahki. Dasa lassin sáhttá suodjalus leat mielde ceggeme ovddasvástádusjoavkku, sáhttá fállat ekonomalaš veahki, bearrašii bagadallandoaibmabijuid, biebmoruovttu dahje saji ásahussii dahje eará doaibmabijuid mat buoremusat máná dillái heivejit.

Ovttasbarga earáiguin geat dovdet máná

Suodjalus ovttasbargá singuin geat dovdet máná, nu mov ovdamearkka dihte mánáidgárddiin, skuvllain ja dearvvašvuođaguovddážin.Guovdageainnu suohkanis lea fágaidrasttideaddji bargojoavku mas leat mielde PPB, suohkana psykologabálvalus, dearvvašvuođadivššár ja mánáidsuodjalus. Váhnemat sáhttet ovddidit áššiid jovkui jus háliidit ráđiid ja bagadeami.

Sámegiella ja kultuvra

Sámegiella ja kultuvra deattuhuvvo mánáidsuodjalusa bargguin. Bálvalusat galget fállojuvvot sihke sámegillii ja dárogilli. Suohkan bargá ovddidan dihte fálaldagaid ja bálvalusaid mat leat buorit fágalaččat ja sámi árbevieru mielde. Mánáidsuodjalus veahkeha mánáid ja nuoraid ja sin bearrašiid geat gullet Guovdageainnu suohkanii.

Geat barget mánáidsuodjalusas

Mánáidsuodjalus gullá suohkana kultur- ja bajásšaddanovttadahkii, ja jođihuvvo mánáidsuodjalusa fágalašovddasteaddji bealis. Bálvalusas leat muđui guokte mánáidsuodjaluskonsuleanta ja okta čálli/áššemeannudeaddji. Gulahallandieđut buohkaide geat barget mánáidsuodjalusas.

Mánáidsuodjalusa fáhkkagearggusvuohtabálvalus

Guovdageainnu suohkan ja Kárášjoga gielda ovttasbargaba fállat fáhkkagearggusvuođa, dát rahppa vejolašvuođa váldit oktavuođa mánáidsuodjalusain 24/7, de lea ge dán bálvalusas sierra telefuvdna nr. Loga eanet bálvalusa birra. Dát bálvalusa doaibmagoahta 1.1.2019 rájes.

Fáddaguovdilis čujuhuset

Svanhild Camilla Utsi
Barnevernsleder/ Mánáidsuodjalusjođiheaddji
E-poasta
Telefovdna 40 44 84 08

Čujuhus

Poastačujuhus ja maiddái doppe gos mii leat/Postadresse og også hvor vi holder til: Bredbuktnesveien 6, 9520 Guovdageaidnu.

Rahpanáigi

09:00-15:00