Krav om søknad ved tilknytning til kommunalt vann og/eller avløp

Kommunene har innført krav om søknad om tilknytning ved til kobling til offentlig vann og avløpsledninger.

Elektronisk skjema finner du her. Denne sendes inn av tiltakshaver, eller på vegne av tiltakshaver via hjemmesiden.

 

Følgende kreves opplyst og vedlagt søknaden:

  • Situasjonsplan med angitt tilkoblingspunkt, inntegnede ledninger, bakkekran(er), stakepunkt(er), dimensjoner for vann og avløpsledninger. Eventuelle overvannledninger skal også tegnes inn med dimensjoner.
  • Opplysninger om ansvarlig foretak for prosjektering og utførelse. Adk sertifikat for utførende.
  • Tinglyste erklæringer, om disse ligger på annen manns grunn.
  • Avtale om felles stikkledning, om dette er aktuelt.

 

Søknaden skal være godkjent før arbeid igangsettes, med mindre kommunen tillater noe annet.

Godkjennelse skal vedlegges byggesøknad.