Åpent møte om strategier for arealbruk og utmark på LES-huset, 22.05.2024, kl. 18:00

Kautokeino kommune jobber med å fornye kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen inviterer til folkemøte for å få innspill fra befolkningen om framtidens arealbruk

Kautokeino kommune jobber med å fornye kommuneplanens samfunnsdel der det skal inngå en arealstrategi. Arealstrategien skal angi kommunens overordnede prinsipper for framtidig arealutvikling.

Folkemøtets hensikt er for å få innspill fra befolkningen. Det legges opp til gruppearbeid, der deltakerne får utdelt noen temaer som vi ønsker dialog rundt. Resultatene fra gruppearbeidene vil være et viktig grunnlag for videre arbeid med samfunnsplan og arealstrategi for Kautokeino kommune.

Temaer:

1.        Naturområder og utmark

Reindrift, meahcásteapmi, ferdsel i utmark, bruk og vern, hyttebygging, reiseliv og nye arealkrevende næringer

2.      Kautokeino tettsted og bygdene

Bosettingsmønster, fortetting, møteplasser, framkommelighet, ferdsel og trafikksikkerhet

3.      Det gode liv i Kautokeino kommune

Attraktivitet for fastboende og nye innbyggere, hva gjør det godt å bo i Kautokeino kommune og utvikling av Kautokeino som samisk samfunn

Program:

På LES-huset, 22.05.2024

18:00 – 18:10 Varaordfører ønsker velkommen

18:10 – 18:20 Formålet med arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel ved Várdu AS

18:20 – 19:10 Gruppearbeid

19:10 – 19:20 Pause

19:20 – 20:20 Presentasjoner i plenum med spørsmål og diskusjon

20:20 – 20:30 Avslutning ved varaordfører

Vel møtt! Vi serverer kaffe og kaker