Varsel om oppstart av planarbeid - Ájastealli B6

Varsel om oppstart av planarbeider – Ájastealli B6


Planen ønsket regulert til bolig, primært med tanke på eneboliger eller flermannsboliger. Det er foreløpig skissert opp en mulighet med 22 boligtomter med intern adkomst. Planen må også regulere plass til en lekeplass. Skissen over viser mulig tomtedisponering og veiløsning.

Det er planlagt en kombinasjon av ulike boligtyper. Forslagstiller ønsker å regulere både med tanke på salg av enkelteiendommer, og med tanke på utvikling av utvalgte egne tomter.

Høringsfrist er satt til 17. august 2022

 

Planavgrensning (PDF, 211 kB)

Varsel om oppstart (PDF, 2 MB)