Tilhører du en av gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar? Da skal du ha en 3. dose med Covid-19 vaksine

Pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales nå å få en 3. dose med Covid-19 vaksine.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose. 

Hvem skal få en 3. vaksinedose?

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en heterogen gruppe og krever individuell vurdering. Det kan omfatte for eksempel pasienter som behandles med høydose kortikosteroider (≥20 mg prednison eller tilsvarende per dag), alkylerende medikamenter, antimetabolitter, TNF-alfa hemmere og andre biologiske legemidler som er immunsupprimerende eller immunmodulerende
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

Du må ha dokumentasjon på at du skal ha 3. vaksinedose.

Hvis du tilhører denne gruppen vil du motta brev fra sykehuset som behandler deg. Hvis du ikke har mottatt brev skal du ha med deg dokumentasjon på at du tilhører de utvalgte gruppene som skal ha en 3. dose. Oversikt over hvilken dokumentasjon du skal ha:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
Listen over medisiner fins her.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Hvordan gå fram for å få vaksine?

Du kan enten ringe vaksinetelefonen på tlf 485 00 784, eller bestille time gjennom HelseNorge.no.

Vaksineringen fortsetter på LES-bygget.

Det er drop-in vaksinering på følgende tidspunkt:

Onsdag 15.09.21 kl. 09:00 - 18:00

Onsdag 22.09.21 kl. 09:00 - 15:00

 

Det skal gå minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose.