Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Skuvla buohkaide

Mii háliidit ahte buohkain Guovdageainnus lea buorre dilli skuvllas. Skuvla galgá heivehit oahppama ja loaktima. Oahppit galget vásihit ahte oahpahus lea miellagiddevaš ja relevánta. Ođđa skuvla galgá leat skuvlan buohkaide.

Norggas lea olu skuvlaheaitin. Sullii 30 proseanta norgga nuorain eai ollašuhtte joatkkaoahpahusa.  Servodatekonomalaččat lea dát dramáhtalaš. Jahkebuolva sis geat báhcet olggobeallái, dagahit NAV veahkkegoluid ja lassánan dearvvašvuođagoluid sullii 15 miljárdda eallingearddis. Jus skuvllat Guovdageainnus nagodit oažžut 10 liige nuora olles skuvlavázzima čađa, addá dát servodahkii jahkásaš seastima kr. 4 millijovnna. 

Váttisvuođat daid vuosttaš skuvlajagiid lasihit riska olggušteapmái ja heajos dearvvašvuhtii. Lea lagas oktavuohta gaskkal skuvlahálddašeami ja boahttevaš eallinárvvu.  

Mii hukset skuvlla mii láhčá boahtteáigásaš, máŋggabealálaš ja heivehuvvon oahpahussii. Mii hukset skuvlla mii láhčá ovttasbarggu oahpaheaddjit gaskkas ja luohkkáid gaskkas. Mii hukset skuvlla gos leat iešguđetlágán lanjat ja avádagat mat hásttuhit aktiiva oahppamii, ovttasbargui ja searvadahttimii. Oahpaheapmi galgá molssošit gaskkusteami, kreatiiva ja praktihkalaš oahppanaktivitehtaid gaskkas, oktobargguid ja joavkobargguid gaskkas, reflekšuvnnaid, ságastallamiid ja bagadallamiid gaskkas. Lea dan dihte heivehuvvon stuora variašuvnnaide oahppoareálaid hábmemis.  

Ođđa skuvlla oahppoareálat galget stimuleret máŋggabealálaš oahpahusaktivitehtaid, sihke okto ja joavkkus.   

Buot oahpahuslanjain leat digitála rusttegat govva, jietna ja filbma gaskkusteapmái. Oktasaš gaskkustandilálašvuođa maŋŋel lea dávjá lunddolaš ahte oahppit galget bargat iešguđet ládje, ovdamearkka dihte stašuvnnain. Dat mielddisbuktá áinnas ahte oahppit juhkkojuvvojit joavkkuide sirddašit iešguđetlágan aktivitehtaid gaskka. Muhtumat lohket, muhtumat čállet, muhtumat geavahit dihtoriid, muhtumat barget praktihkalaš bargguid ja muhtumiin lea fágalaš ságastallan oahpaheddjiin.  Viessogálvvut ossodagain galget leat máŋggabealálaččat ja heivvolaččat, ja ferte leat álki sirdit gaskkal avádagaid, lanjaid ja eará oahpahusaktivitehtaid.  

Máŋggabealálaš luohkkáguovlu gos lanjat iešguđet sturrodagas láhčet njuovžilis organiseremii.   

Servodat ja bargoeallin mii rievdá johtilit mielddisbuktá dárbbu mánáide ja nuoraide geat reflekterejit, leat kritihkalaččat, suokkardit ja leat hutkát. Dan dihte leat buot oahppoplánat vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas ođastuvvon oassin Fágaođastusas (LK20).  Ođđa skuvla lea huksejuvvon ođđa oahppoplánaid čanastusaid mielde. Dat addá midjiide skuvlla boahtteáigái. Okta skuvla buohkaide.