Rahpagoahtin lea álgán ja ođđaseamos dieđut Guovdageainnu suohkanis

Vuosttaš ceahkki ráđđehusa rahpagoahtinplánas mii álggii 16.04.2021 guoská stuora osiide Norggas, ja mielddisbuktá váldit eret našunála doaibmabijuid mat bohte beassážiid ovdal.

Loga eambbo ráđđehusa rahpagoahtinplána vuosttaš ceahki birra dáppe.

 

Ođđaseamos dieđut Guovdageainnu suohkanis

Guovdageainnu suohkanis ii leat registrerejuvvon koronanjoammun. Vahkku 14 váldoje 41 koroniskosa, ja buot teastabohtosa ledje negatiiva.

 

Koronaboahkuheapmi

Guovdageainnu suohkan joatkka koronaboahkuheamin LES-viesus ja leat dál álgán boahkuhit olbmuid agis 67-68 jagi.

Vahkku 15 leat bidjon 111 boahkuhandosa, mas 110 olbmo leat ožžon vuosttaš dosa ja okta olmmoš lea ožžon nuppi koronaboahkuhandosa. Obbalaččat leat bidjan 645 koronaboahkuhandosa.

 

Mii ain vásihit ahte olbmot eai vástit telefovnna go riŋget fállat koronaboahkuheami. Telefovdnanummár mas riŋget lea: 485 00 784.

Vaikko leat eahpesihkar jus háliidat váldit boahku dahje it, lea dehálaš ahte attát dieđu, vai beassat merket dan ja riŋget viidáset listtus. Dat ii mearkkaš ahte it sáhte rievdadit mearrádusa, váldde beare oktavuođa fas go de leat mearridan.

Jus leat 65 jahkásaš dahje boarráset ja dus lea vejolašvuohta boahtit oanehis dieđihan áiggis (eanemusat 30 minuhtas), váldde áinnas oktavuođa minguin koronaboahkuhantelefovnna bokte 485 00 784, vai sáhttit du bidjat listui sis geain lea vejolašvuohta boahtit oanehis dieđihan áiggis.  

 

Suoma rádji

Mii oaidnit ahte leat boahtán rievdadusat mátkkoštanrávvagiidda mat gusket sidjiide geat bohtet Suomas. Dát rievdadusat gustojit mánnodaga cuoŋománu 12. Beaivvi rájes, ja mielddisbuktet ahte sii geat mátkkoštit Lappis Norgii eai dárbbaš sisamátkkoštanerremii Norggas. Dáppe sáhtát lohkat eambbo dan birra.

Dat dattege ii mearkkaš ahte Norgalaččat sáhttet mátkkoštit Supmii go Suomas leat ain mátkkoštangáržžideamit mátkkošteddjiide geat bohtet Norggas. Dat njuolggadusat gustojit gitta cuoŋománu 30. beaivvi rádjai. Loga eambbo dan birra dáppe.