Giellareaiddut ruovttusiiddus

Giellareaiddut veahkehit sihke lohkat ja čállit, reaiddu sáhttet maid ovdanbuktit teavsttaid jietnahámis ja maiddái jorgalit teavsttaid. Máŋga reaiddu lea geavahusas ruovttusiiddus.

Guovdageainnu suohkan lea guovttegielat suohkan, ja nu maiddái lea suohkana ruovttusiidu. Ja go teavsttat čállojuvvojit, de lea giellareaiddut mat leat gávdnamis neahtas, eanas nuvttá, hui veahkkái, máŋgga ládje ja dásis.  

Sátnegirji ja Divvun

Dát čálus maid don dal oainnát, lea álggus čállon MS Word prográmmas mas lea Divvun installerejuvvon. Dát veahkeha bures riektačállima. Soaitá maid leame dárbu čallidettiin geavahit sátnegirjji, jus dal ii álot gávnna rievttes sáni.  Divvun-reaidu lea viežžamis dáppe. Sátnegirji neahtas lea fas gávdnamis dáppe. Goappašat reaiddut leaba nuvttá geavahussii.

Sámegielat artihkkalat auto-jorgaluvvojit

Go teavsttat almmuhuvvojit ruovttusiiddus, de dát galget njuolggaduslaččat goappašat gillii, sámi- ja dárogillii. Dát dieđusge dagaha ahte artihkkaliid ja čállosiid čállin-/almmuhanáigi measta duppalastojuvvo. Na, jus dal eat daga nu mot dal dáinna čállošin, mii dušše lea čállon sámegillii. Suohkana ruovttusiidu geavaha “Jorgal” reaiddu, dát reaidu doaibma nu ahte ii lea dárbu jorgalahttit čállosiid, go dát reaidu jorgala automáhtalaččat nuppi gillii – dahje dárogillii. Eaktu lea ahte čála lea sámegillii. Dát ii doaimma nuppe guvlui.

Geahččal deaddilit “Oversett” dás bajábealde, de oainnát go dát čálus automáhtalaččat ihtá dárogillii. Jorgaluvvon dárogielat čálus soaitá muhtin sajiin/osiin šaddat veahá ártet, muhto veahkeha goit bures ipmirdit ášši. Lea Giellatekno Romssa universitehtas guhte lea leamaš mielde ovdánahttime Jorgal-reaiddu. Eanet Jorgal birra, geahčes vuolimusas dán čállosis.

Ovdanbuktit čállagiid “njálmmálaččat”

Artihkkaliid sáhtát maid oažžut soapmása lohkat jitnosit alccesat. Dát “soames” sáhttá leamen okta nisu dahje dievdu, na, nisson- dahje dievdojietna. Deaddil “Guldal teavstta” bajimusas artihkkalis, de galgá artihkal sisdoallu gullot. Lea vejolaš válljet sohkabeali, nisson dahje dievdojiena, ja lea maid vejolaš válljet man jođánit galgá lohkat ja maiddái jiena nyánssaid. Gullat artihkkaliid dieđusge eaktuda ahte dus leat skájanat/bealljebilttut dihtoris/telefuvnnas/neahttafiellus. Sáhtát ea. ea. válljet sohkabeali ja heivehallat lohkanleahtu, dán válljet boaluiddeaddileames, boalut mat leat das bajimusas, nu mot dás govas čájehuvvo. Jietnareaidu doaibma maid dárogiel artihkkaliin. Dán reaiddu lea maid Giellatekno leamaš mielde ceggeme.

Deaddil ja stuora govva ihtá

Eanet Jorgal birra  

Go sámegiel teaksta lea gárvvis čállon ja lea ollen almmuheapmái, de lea vejolaš geavahit dán jorgalanreaiddu ovdal go čálus almmuhuvvo. Dien reidui sirddát čállon sámegiel teavstta, ja de oainnát mot auto-jorgaleaddji, dihtorjorgaleapmi, evttoha jorgalit čállosa dárogilli ja de lea vejolaš vel heivehallat teavstta dárkileappot, na jus lea hállu ja dárbu.
Lea vejolaš  maiddái dieđihit Giellateknoi jus orru leamen juoga maid dihtorjorgaleapmi ii ipmir dahje jus it leat áibbas duhtavaš jorgaluvvon teavsttain.  
  1. De merkestat dihtorjorgaluvvon dárogielat teavsttas, sáni mii ii oru leamen buorre jorgaleapmi, de ihttá “Report a mistake?”, deaddil dán.
  2. De ihttá ođđa láse gosa de árvalat mot sáhtášii buorebut jorgalit.  Loahpas deaddilat alit “Submit”, de du diehtu/oaivil manná njuolga Giellatekno bargiide.
“Oversett” boallu oidno dušše dáid čállosiin mat leat dušše čállon sámegillii (ja eai leat jorgaluvvon dárogillii). Jus boallu ii oidno, de gávdno vástideaddji dárogielat siiddus olmmoščállon/olmmošjorgaluvvon čálus dárogillii.