Garnfiske i garnbegrensningsområder i Kautokeino kommune

Fangstoppgave for garnfiske skal leveres til kommunen innen
1. september.
 
Manglende fangstoppgave kan føre til avslag på neste års søknad.
 
Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven må søkes om separat.

Aktuelt lovverk

Lakse- og innlandsfiskloven

Forskrift om innlandsfiske med garn, Finnmark

Forskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino

Redskap

Garn kan maksimalt være 30m lange og 2m dype i garnbegrensningsområder.

I garnbegrensningsområder kan maskevidden ikke være over 29mm (22 omfar). I frigarnsområder er det ikke begrensning på maskevidden, med unntak av Fidnajávri (327 moh.) og Iešjávri (390 moh.), hvor maskevidden ikke være over 29mm (22 omfar).

Alle faststående redskaper; garn, ruse, teine og line skal merkes med flottør eller doappal med fiskerens navn og adresse, eller «muorranammá», slik at kontrollmyndighet kan foreta kontroll. Garn som er utsatt i garnutvisningsvann og som ikke er merket, kan fjernes av kontrollmyndighet uten nærmere varsel.

Fiske med not, ruse og teine uten utvisning fra kommunen, er bare tillatt i frigarnsområder. Oter er bare tillatt i innsjøer. Line og ståsnøre er bare tillatt med inntil 10 angler pr. aktivt deltakende fisker, unntatt i friområder der antall angler ikke er begrenset.

Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året, med unntak av Čábardasjohka som forpaktes av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening.

Garnforbudsområde

I disse områdene er det ikke tillatt med garnfiske, ei heller ved søknad.

Inn- og utløpsos

Garnfiske er ikke tillatt nærmere enn 100m fra inn- og utløpsos. Unntatt fra dette er Kautokeinoelva der fiske med garn er tillatt også på elvestrekning fra Pikefossen (Nieidagorži) til Gálaniitu.

Beaskkáđes 

 • Alle vann innenfor et område begrenset av følgende linje: Fra der hvor kommunegrensen mot Alta krysser Kautokeinoelva, langs kommunegrensen til riksveg 93, langs riksvegen til Suolovuopmi fjellstue, langs riksvei 93 til Roavetjohka v/Máze til utgangspunktet.
 • Silisjávri (334 moh.)
 • Vuovdejávri 

Náššáområdet:

 • Lágešjávri (502 moh.)
 • Bajit Guollejávri (752 moh.)
 • Vuolit Guollejávri (716 moh.)

Vuorašvárri-området:

 • Áslagasjávri (454 moh.)
 • Čuonjajávri (437 moh.) og Čuonjaluoppal (436 moh.).
 • Juhánajávri (467 moh.) 

Vestfjellet:

 • Jorbesjávri (580 moh.)
 • Livččajávri (583 moh.)
 • Riehtejávri (534 moh.)
 • Muvrajávri (527 moh.) 

Nær Kautokeino tettsted:

 • Vuorašjávri (345 moh.) sør-øst for Kautokeino tettsted.

 

Innsjøer åpne for garnfiske

Utover garnforbudsområdene deles de resterende vannene inn i ett-garnsområder, tre-garnsområder og frigarnsområder. Sesongen for garnfiske er fra isløsning til og med 31. august. For fisking med garn utover det som tillates i henhold til forskriften må det søkes til kommunen.

Ved søknad brukes dette skjemaet (PDF, 196 kB).

 1. Last ned og lagre pdf'en lokalt på pc/nettbrett e.l.
 2. Åpne, fyll inn, lagre lokalt
 3. Skriv ut og send, eller send den via e-post. 

Etter endt fiske skal det leveres fangstoppgave. Skjema for fangstoppgave finnes på side 2 av søknadsskjemaet (PDF, 196 kB). Frist for å levere fangstoppgave er 1. september. Manglende levert fangstoppgave kan føre til avslag på fornyelse av garnutvisning neste år, i henhold til retningslinjer for garnutvisning i Kautokeino kommune punkt 8.

Det gis ikke anledning til å søke om dispensasjon til garnfiske under isen i garnutvisningsvann, unntatt i Čoalbmejávri (571 moh.) Geašjávri (540 moh.) og Čárájávri (611 moh.), Mohkkejávri (609 moh.), Ráhpesjávri ( 595 moh.), og Čuolbmajávri (548 moh.). Denne tillatelsen gis fra 1. oktober til 31. desember. Eget søknadsskjema og fangstoppgave skal fylles ut. 

Ett-garnsområde:

I ett-garnsområde er det lov å fiske med ett garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen. Skal det fiskes med flere garn må dette søkes om til kommunen.

 • Ávjovársáiva (395 moh.)
 • Ávžejávri (292 moh.)
 • Bárttašjávri (481 moh.)
 • Binnejávri (387 moh.)
 • Badjeluoppal (492 moh.)
 • Buolžajávri (384 moh.)
 • Čáhcenjirránjávri (609 moh.)
 • Duolbajávri (387 moh.)
 • Gáhččanjávri (567 moh)
 • Gálggojávri (530 moh.)
 • Geassinjávri (615 moh.)
 • Goahtejávri (454 moh.)
 • Jávrrehašjávri (444 moh.)
 • Njárgajávri (498 moh.)
 • Njukčajávri (341 moh.)
 • Roggejávri (530 moh.)
 • Stuora Suolojávri (385 moh.)
 • Váidejávri (484 moh.)
 • Várdejávri (590 moh.)
 • Várenaljávri (501 moh.)
 • Unna Suolojávri (280 moh.)
 • Vuoldejávri (569 m 569 moh.)
 • Vuottašjávri (353 moh.)

3-garnsområde:

I tre-garnsområde er det lov å fiske med tre garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen. Skal det fiskes med flere garn må dette søkes om til kommunen.

 • Čárájávri (611 moh.)
 • Čoalbmejávri (571 moh.)
 • Geašjávri (540 moh.)
 • Salganjávri (452 moh.)
 • Mohkkejávri (609 moh.)
 • Čuolbmajávri(548 moh.)
 • Ráhpesjávri (595 moh.)

Frigarnsområde:

Alle vann innenfor kommunegrensen som ikke er nevnt under garnforbudsområde, ett-garnsområde eller tre-garnsområde, er frigarnsområde. Her kan det fiskes fritt uten søknad til kommunen.