NAV Sosiála bálvalusat

NAV Guovdageaidnu lea ollislaččat integrerejuvvon kantuvra gos barget sii geat ovdal leat bargan NAV Oadjokantuvra, NAV bargu ja suohkanlaš sosiálabálvalusas ja ovttas barget sii gávdnat buriid čovdosiid Guovdageaidnu álbmogii.

NAV Guovdageainnu galgá ea. ea. dárbbuárvvoštallama dahje sosiáladilálašvuođa vuođul veahkit sin geat dárbbahit dan, addit ráđiid ja bagadusa, ja ohcalit buriid čovdosiid. NAV Guovdageainnus lea maid bargu čuovvulit olbmuid geat bártidit mirkosorjavašvuođain, sii maid veahkehit sin geat dárbbašit ohcat álgoloana huksema oktavuođas. Sii meannudit alkoholaguossuhan ohcamiid ja veahkehit olbmuid ea. ea. beassat bargguhisvuođas bargodillái.

NAV Guovdageainnu jođiheaddji

NAV Guovdageainnu jođiheaddji lea Márjá Elise Hætta Eira Guovdageainnus eret, náitalan guovtti máná eadni. Sus lea vuođđoskuvlaoahpaheaddji duogáš, lea leamaš oahppohoavdan Sámi allaskuvllas ja 2010 rájes lea son bargan NAVas.  Sus lea dábálašoahpaheaddjeoahpu, lassin lea sus maid sámegiel- ja jođihanoahppu. Son lea bargan feara makkár bargguin, ja oaivvilda dovdat bures Sis-Finnmárkku bargomárkana ja ealáhusaid,  ja movt hástalusaid ja vejolašvuođaid oktiičatnan addá lihkostuvvama bargomárkanis ja servodagas.

Gulahallandieđut NAV bargiide, NAV Guovdageainnu bargit

Guovdageaidnu/Kautokeino NAV
Telefovdna 404 87 830

Čujuhus

Bredbuktnesveien 6, 9522 Guovdageaidnu

Poastadreassa: Pb. 114, 9521 GUOVDAGEAIDNU
 

Rahpanáigi

Buot argabeivviid/Alle hverdager, dii/kl. 10:00-13:00

Njuolggonummár/direktenummer dii/kl 10 -13: 40487830

NAV vástida telefovnnas/NAV svarer på telefon: nr 5555 3333 dii/kl. 08:00-15:30

Penšuvnna birra gažaldagat/Spørsmål om pensjon: nr 5555 3334 08:00-15.30