Dearvvašvuođa- ja fuolahusovttadat

Dearvvašvuođa ja fuolahus ovttadagas leat 4 doaimma, dat leat dearvvašvuohta, buhcciidruoktu, ruovttubálvalus ja fuolahusguovddáš, man doaibmajođiheaddjit jođihit. Ovttadaga jođiha suohkanjođiheaddji, geas leat bargoveagas čuovvovaš doarjja: čálli, ráđđeaddi, áššemeannudeaddji, demeansabuohccedivššár, muitotiima, juolludantiima ja suohkanváldodoavttir.

Kent Ailo Hætta Aslak Mikal Mienna

Suohkanjođiheaddji dearvvašvuođa- ja fuolahus ovttadagas, Kent Ailo Hætta

Sus lea bargoduogáš huksehus- ja rusttetdoaimmas, NAV áššemeannudeamis ja leage maid bargan NAV jođiheaddjin. Mašiidnavuoddjiduođaštus sus lea ja inšenevraoahppu, ja dal de lea loahpaheame dearvvašvuođasuorggijođiheami masteroahpu.

Ovttadaga organiseren

Dearvvašvuođa ja fuolahus ovttadagas leat 4 doaimma, dat leat dearvvašvuohta, buhcciidruoktu, ruovttubálvalus ja fuolahusguovddáš, man doaibmajođiheaddjit jođihit.

 • Vuolitossodagat/doaimmat dearvvašvuođa doaimmas: Psykologa, psykiatriija, jortamovra, dearvvašvuođastašuvdna, doavtterbálvalus, fysioterapiija, ergoterapiija ja beaivefálaldat olbmuide geain lea demeansabuozanvuohta.
 • Vuolitossodagat/doaimmat buhcciidruovttu doaimmas: Buhcciidseaŋggat, oanehit- ja guhkitáigge buhcciidruoktosajit, suohkanlaš fáhkkabuhcciid jándorsajit ja gievkkan.
 • Vuolitossodagat/doaimmat ruovttubálvalusa doaimmas: Ruovttubuohccedikšu, ássankollektiiva, geavatlaš veahkki/ruovttuveahkki, birasbargit ja veahkkeneavvut.
 • Vuolitossodagat/doaimmat fuolahusguovddáža doaimmas:PD geavaheaddjit, resurssagáibideaddji geavaheaddjit ja idjapatrulja.

Dás eanet dieđut ovttodaga bálvalusaid birra.

Gulahallandieđut ovttadaga bargovehkii gávnnat dáppe

Juolludanbargojoavku

Juolludanbargojoavkkus lea dearvvašvuođa ja fuolahusa ráđđeaddi, áššemeannudeaddji, demeansabuohccedivššár, ruovttubálvalusaid doaibmajođiheaddji ja buhcciidruovttu doaibmajođiheaddji. Go lea dárbu dasa, viežžat vel eanet profešuvnnaid dán jovkui.

Juolludanbargojoavku galgá juolludit daid bálvalusaid máid Guovdageainnu suohkan áiggis áigái fállá, dikšo- ja fuolahusbálvalus suohkaniin lága mielde.

BEON-prinsihpat

Juolludanbargojoavku váldá vuolggasaji doaibmabidjoráiddus mii lea vuođđuduvvon “BEON- prinsihpaid” nala ja deattuha ahte pasieanttat ožžot bálvalusaid individuála árvvoštallama mielde, ja bálvalusfálaldat galgá leat geabbil ja sáhttit heivehuvvot pasieantta dárbbuide. Bálvalusat galget bidjat fuomášumi dasa mii lea dearvvaš ja mainna pasieantta birge.

Juolludanjoavkkus galgá leat fuomášupmi geavaheaddji/pasieantta návccaide mat sus ain leat, ja juolludit bálvalusaid nu ahte ovttaskas geavaheaddji/pasieantta veadjá iežas návccaid atnit buoremus vuogi mielde ja dan láhkái bissu iešheanalaš dilis ja doaibmadásis nu guhká go vejolaš.

Bálvalusat mat juolluduvvojit ovttadaga bealis

 • Guhkesáiggesajit
 • Oanehisáiggesajit
 • Fuoláhusásodagat
 • Geavaheaddjistivrejuvvon persovnnalaš veahkki (BPA)
 • Oapmahašdoarjja, dás maiddai oahpahus ja bagadallan, helpendoaibmabijut ja fuolahusbálkká.
 • Doarjjaolmmoš
 • Beaivefálaldat olbmuide geain lea demeansabuozanvuohta
 • Ruovttubuohccedikšu
 • Geavatlaš veahkki, dás ruovttuveahkki, viessohoaiddár ja dorvoalárbma
 • Fievrredanbálvalus doaibmahehttejuvvomiidda
 • Parkerenlohpi doaimmashehttejuvvon olbmuide
 • Mielčuovvuduođaštus
Kent Ailo Hætta
Suohkanjođiheaddji/Kommunalleder
E-poasta
Telefovdna 90 66 51 76

Dearvvašvuođa ja fuolahus ovttadagas/ Helse og omsorgsenheten

Čujuhus

Ovttadaga jođihangoddi lea gávdamis:
Sarritluodda 2, 9520 Guovdageaidnu

Ovttadaga poastačujuhus:
Dearvvašvuođa- ja fuolahusovttadat
Guovdageainnu suohkan

Bredbuktnesveien 6
9522 Guovdageaidnu

Rahpanáigi

Dii/kl. 08:30-16:00