Goas oaččut vástadusa ohcamii?

Huksendoaibmabijuid meannudanáigi lea 3 vahkku, ja dát lea njuolggadusaid mielde dohkálaš, ja fas 12 vahkku stuorit áššiin.

Suohkana áššemeannudanáigemearit

2 vahkku

  • forhåndskonferanser

3 vahkku

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 vahkku

  • rammetillatelser
  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

I henhold til forvaltningsloven § 11 a, skal kommunen gi et foreløpig svar dersom det ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574