Oahpahus ja plánat

Guovdageainnu kulturskuvla fállá oahpahusa máŋggalágan dáiddaovdanbuktimiin Guovdageainnu suohkana mánáide ja nuoraide. Buot min fálaldagat fállojuvvojit dainna eavttuin ahte leat doarvái oahpaheaddjenávccat, ekonomiija ja oahppit. Oahpahus lágiduvvo Guovdageainnus, earret go musihkkajoavkooahpahus mii lea Mázes. Lea láhččojuvvon nu ahte oahppit galget sáhttit oassálastit máŋga kursii oktanis.

Guovdageainnu kulturskuvla čuovvu Norgga kulturskuvlaráđi rámmaplána ja fágaplánaid, ja suohkana iežas plánaid. Oahpahus heivehuvvo báikkálaš dilálašvuođaide ja sámi gillii ja kultuvrii.

Kulturskuvlla fágat

Kulturskuvlla fágat leat vuosttažettiin musihkka, dánsun, teáhter, visuála dáidda ja hutkkálaš čállin. Maiddái oahpahus eará fágain mat gullet cealkinkultuvrii, sáhttet fállojuvvot. Buot kulturskuvlla oahppit galget oažžut oahpahusa mii lea heivehuvvon sin beroštumiid ja eavttuid mielde. Vai galgá sáhttit fállat geasuheaddji fálaldagaid ja nu sihkkarastit viiddis rekrutterema skuvlašládjii, de galgá kulturskuvla deattuhit máŋggabealatvuođa iežas oahpahusfálaldagain. Oahpahus lea heivehuvvon ovttaskas oahppái ja lágiduvvo sihke oktagaslaččat, joavkkuin ja ensembliin.

Oahpahusa organiseren

Kulturskuvla fágaid oahpahus organiserejuvvo golmma oahppoprográmma siskkobealde main lea iešguđetlágan profiila ja mihttomearri: Viidodatprográmma, Guovddášprográmma ja Čiekŋudanprográmma. Prográmmat galget áimmahuššat dárbbu heivehuvvon oahpahussii ja leat cehkiid mielde heivehuvvon dan ektui man olu oahpahus lea ja man olu bargu gáibiduvvo oahppis.  

Oahpahusa bokte galget buot oahppit oažžut vejolašvuođa ovdanbuktit doaimmaset olu
gehččiide. Konsearttat, čájálmasat ja čájáhusat galget leat oassin buot ohppiid oahpus ja galget leat ovttaiduhtton oassin oahpahusas. Buot oahppit galget oažžut dieđu iežaset ovdáneami ja iežaset bohtosiid birra ovdánahttinságastallamiid bokte.

Viidodatprográmma:
Prográmma lea rabas buot ohppiide geat háliidit. Oahpahus galgá veahkkin ovdánahttit hutkkálaš návccaid, fágalaš gelbbolašvuođa ja ovttasbargonávcca mii addá vuođu persovnnalaš hervvohallamii. Oahpahus sáhttá addojuvvot láidestankursan, álgooahpahussan dahje joatkkaoahpahussan.

Guovddášprográmma:
Prográmma lea rabas ohppiide geat leat gergosat eambbo oahpahussii ja systemáhtalaš bargamii. Oahpahusa sisdoallu galgá leat mielde ovdánahttime hutkkálaš návccaid, hábmen- ja dáiddagelbbolašvuođa ja ovttasbargonávccaid. Oahpahus addojuvvo álgooahpahussan dahje joatkkaoahpahussan.

Čiekŋudanprográmma:
Čiekŋudanprográmmas leat sisaváldingeahččaleamit. Oahpahus deattuha hutkkálaš návccaid, hábmen- ja dáiddagelbbolašvuođa, iešheanalašvuođa ja ovttasbargonávccaid ovdánahttima. Čiekŋudanprográmma lea ohppiid váste geain lea erenoamáš beroštupmi ja eavttut bargat fágain. Oahpahusfálaldat galgá lea dovdomassii nannejuvvon sisdoalu ja viidodaga dáfus, guovddášprográmma ektui. Gáibiduvvo olu ja ulbmillaš áŋgiruššan ovttaskas oahppis.

Plánat

Kulturskuvlla rámmaplána ja fágaplánat (PDF, 4 MB)

Suohkana plána

Vahkkoplána kulturskuvlajagi 2021-2022 (PDF, 136 kB)