eFaktura / Avtalegiro

Mávsse suohkana rehkegiid álkibut!  

Guovdageainnu suohkan fállá eFaktura (eRehkega) ja ávžžuha ahte eatnasat geat mákset suohkana bálvalusaid ovddas válljet dan čovdosa.  Vállje eFaktura ja/dahje AvtaleGiro go mávssát SFO, mánáidgárddi, opmodatvearu, ruhttema dahje čázi/duolvačáhcegieđahallama.

AvtaleGiro ja eFaktura, daiguin mávssát veahá eará láhkái

Go válljet eFaktura, de boahtá elektrovnnalaš rehket du neahttabáŋkui, áidna máid dárbbašat dahkat lea deaddilit ja dohkkehit, de lea rehket máksojuvvon. It dárbbat čállit guhkes KID-nummáriid ja kontonummáriid!

AvtaleGiro lea obbaautomáhtalaš. Dat mearkkaša ahte báŋku hoide ahte rehkegat máksojuvvojit du kontos dan beaivve go galget. Ii dárbbaš KID čállit, ii boađe fakturádivat eaige boađe liige máksingáibádusat. Dus lea olles bajilgovva, ja dieđát buot rehkegiid birra vaikko lea báŋku mii hoide máksimiid, go oažžut dieđu unnimusat 7 beaivvi ovdal go rehket máksojuvvo.

Go dus lea eFaktura ja AvtaleGiro, de goitge ieš mearridat rehkegiiddát hárrái, ja mearridat ieš máksinbeaivvi, supmi ja guhte kontos ruhta galgá gessot. Dát lea njuolgut buoremus čoavddus dutnje gii háliidat buori bajilgova rehketmáksimis boahtteáiggis.


Go boahtte rehkega mis mávssát, de jerret eanas neahttabáŋkkut háliidat go ásahit eFaktura dahje AvtaleGiro. Go vástidat ahte háliidat, ráhkaduvvo šiehtadus, ja boahtte rehket manná elektrovnnalaččat njuolga neahttabáŋkui iige poastta mielde. Go ásahat AvtaleGiro fertet atnit muittus ahte oaččut dieđu goas šiehtadus lea fámolaš ja ahte fertet máksit rehkegiid mat bohtet poastta mielde nu movt dábálaččat dassážii šiehtadus lea jođus.

Jus dus ii leat neahttabáŋku, váldde oktavuođa iežat báŋkkuin ásahit AvtaleGiro dahje eFaktura. Avtalegiro ja eFaktura lea ášši mii lea du ja du báŋkku gaskka. 

 

Loga eambbo ášši birra eFaktura.no

 

Movt ráhkadit eFaktura šiehtadusa?
  1. Logge sisa du neahttabáŋkui
  2. Gávnna rievttes eFaktura šiehtadusa čuoggá Máksin ja Máksinšiehtadusaid vuolde
  3. Aktivere eFaktura šiehtadusa

 

eFakturareferánsa lea du kunddarnummár ja gávdno olgeš bealde bajimusas rehketskovis. Jus dus leat máŋga kunddarnummára de fertet ásahit sierra šiehtadusa juohke kunddarnummarii. Jus lea sávaldat, de sáhtát oažžut dieđu e-boastta dahje SMS bokte juohke háve go oažžut ođđa eFaktura neahttabáŋkkus.

Ovdamunit eFakturain
  • It dárbbaš deavdit KID-nummára ja kontonummára
  • Manná jođánit go buot lea gárvásii devdon. Dutnje lea álkit čuovvu mielde
  • Dus lea buoret bajilgovva sihke mákson ja mávssekeahtes rehkegiin neahttabáŋkkus. De sáhtát áiggis áigái oažžu gova rehkegiin dahje čálihit olggos dárbbu mielde.
  • Rehkegat eai mákso automáhtalaččat (avtalegiro). Don fertet ieš mannat neahttabáŋkui máksit ja sáhtát rievdadit máksindáhtona dahje supmi.
  • Go rehkegat bohtet elektrovnnalaččat du neahttabáŋkui, de oaččut rehkegiid beroškeahttá leat go boastakássa lahka vai it, nu go dalle go leat mátkkošteame ja it leat ruovttus.