Startlån og tilskudd

Har du ett ønske om å eie egen bolig men får ikke lån i ordinær bank? Ikke nok egenkapital? Kommunen har ett virkemiddel for å kunne hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å kunne oppfylle ønsket om å eie egen bolig.

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre langvarige økonomisk vanskeligstilte husstander. Eldre personer kan også søke om startlån for å kunne bli boende i nåværende bolig.

Startlån søkes på Husbanken sin nettside. Det må regnes med 3 måneders saksbehandlingstid.

 

Hva kan det gis startlån til?
 • Kjøp av bolig
 • Oppføring av bolig
 • Utbedring av bolig
 • Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen
 • Forhåndsgodkjenning – finansieringsbevis
Hvem kan få startlån?

Startlån kan omfatte bl.a.:

 • barnefamilier
 • eldre
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • andre som ikke har bolig, eller bor i en uegnet bolig.

Startlån er økonomisk behovsprøvd i henhold til Kautokeino kommunes retningslinjer for startlån.

Forutsetninger for å få startlån
 • Må ha søkt lån i ordinære banker og fått avslag, eller ikke nok lån til kjøp av bolig. Summen det er søkt om må fremkomme på avslaget.
 • Har ikke tilstrekkelig egenkapital til å få lån i ordinær bank
 • Må kunne betale renter og avdrag på lån, samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
 • Boligen skal være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet du skal bo
 • Eier ikke egen bolig
 • Har ikke formue som kan frigjøres til egenkapital

Dersom du selv har mulighet til å finansiere boligen/tilpasningen kan du ikke få startlån. 

 

Kautokeino kommunes startlån retningslinjer

Her kan du finne Kautokeino kommunes retningslinjer for startlån.  (PDF, 595 kB)

Dersom du ønsker mer opplysninger om startlånsordningen ta kontakt med NAV Kautokeino på telefon: 404 87 830, eller kom innom det lokale NAV kontoret.

 

Tilskudd

Tilskuddet skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan få økonomisk hjelp til tilpasning av bolig slik at de kan bo hjemme lengst mulig.

Tilskudd til tilpasning kunngjøres på kommunens nettside og sosiale medier to ganger i året. Søknadsfristen er 01.04. og 01.10. hvert år. Tilskuddet søkes på Husbankens nettside.

Søkeperioden vil normalt være på 1 måned og det må regnes med 1 måneds behandlingstid etter utløpt søknadsfrist. Søknadene behandles i låneutvalget som består av NAV og kommunens økonomiavdeling. Saksbehandler for lån og tilskudd er sekretær for utvalget. Vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

 

Hva kan det gis tilskudd til?
 • Tilpasning i bolig, som fjerning av høye dørterskler, bytting til bredere dører, innsetting av dusj/ vegger o.l. slik at personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet for å bli boende i hjemmet lengst mulig.
 • Utredning/ prosjektering av mulige forbedringer av boligen for å tilpasse det til personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Dersom det er tilskuddsmidler igjen etter første prioriteringen kan det vurderes å gi tilskudd for nødvendig renovering, slik som utskifting av vinduer, tilpasning av kjøkken og bad o.l.

Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen og en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Vilkår for å få tilskudd til tilpasning
 • Tilskudd kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for tilpasning av boligen.
 • Tildelingen baseres på en økonomisk behovsprøving.
 • Søker skal ha varig lav inntekt og/ eller være særlig vanskeligstilt uten tilstrekkelig økonomiske midler til å betjene nødvendige lån til formålet.

Låneutvalget forbeholder seg retten til å foreta individuell vurdering i tilfeller der det fremkommer særlige sosiale eller helsemessige utfordringer i husstanden.

Innhold i søknaden
 • Beskrivelse av søkers tilpasningsbehov og dokumentasjon på dette
 • Kostnadsoverslag/ tilbud over tiltaket fra minst to leverandører
 • Befaring og uttalelse fra kommunens ergoterapeut eller annen helsefagperson
Vedlegg til søknaden
 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • dokumentasjon på inntekt
 • oversikt over formue og eiendeler (f.eks. bankinnskudd, fondsandeler, kjøretøy, bolig)

 

Da kommunen har begrenset med midler er ordningen sterkt behovsprøvd, og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Kautokeino kommunes retningslinjer for tilskudd

Her finner du Kautokeino kommunes retningslinjer for tilskudd. (PDF, 192 kB)

Dersom du ønsker mer opplysninger om tilskudd ta kontakt med NAV Kautokeino på telefon: 404 87 830, eller kom innom det lokale NAV kontoret.

 

Søknad om startlån og tilskudd må gjøres elektronisk. For å søke trenger du BankID.

 

Søk her:

Husbankens nettside