Søknadsskjemaer

Kautokeino kommune har et ønske om at ulike tjenester og arbeidsoppgaver i kommunen skal bli mer effektive, både for kommunen selv og ikke minst for kommunens befolkning. Det kan man eksempelvis gjøre ved å digitalisere, der i blant søknadsskjemaer. Hva gjelder skjemaene, så har man et mål om at de som ønsker å bruke samisk, skal få mulighet til det, på lik linje med det norske.

Skjemaer på både samiske og norsk

Nedenfor er det listet opp et antall søknadskjemaer som finnes på både samisk og norsk. Disse skjemaene dekker foreløpig langt i fra alle deler av kommunen, men på lista finner man mange av de mest sentrale og mest brukte tjenestene. Målet er at lista etterhvert blir lengre.

Innlogging med bank ID

For noen av skjemaene så benyttes bank ID når man logger inn. Det Sentrale Folkeregistret er integrert i noen skjemaer, ved å skrev personnummer så vil opplysninger bli preutfylt. 

Pleie- og omsorgstjenester

Ta kontakt med enhet for helse og omsorg for å få søknadskjema. 

 
Vi oppfordrer alle til å benytte, så langt som mulig, de elektroniske søknadsskjemaene.

Ohcanskovit/Søknadsskjemaer - Guovdageaidnu suohkan/Kautokeino kommune
Norsk Sámegillii
Avslag på klage Ohcanhilgojupmi – váidda
Barnehage – Ny plass, endring og overflytting Mánáidgárdi – ođđa sadji, rievdadus ja sirdin
Barnehage – Permisjon og oppsigelse Mánáidgárdi – virgelobiohcan ja eretcealkin
Disp fra lov om motorferdsel i utmark Vuodjinlobiohcan
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt Álkiduvvon dillekárta oktan ránnjálistu/kártaoassi
Henvendelse om tekniske tjenester Jearaldat teknihkalaš bálvalusaid birra
Henvendelse til kommune Jearaldat suohkanii
Høringsuttalelse Gulaskuddanáššecealkámuš
Innsyn i byggesaksdokumentasjon Huksenáššedokumeanttaid geahčadeapmi
Innmelding skole Sisačálihit skuvlii
Innsynsbegjæring Oaidningáibadus
Klage på renovasjon Čorgenváidda
Kartbestilling Kártadiŋgon
Klage på forvaltningsvedtak Hálddašanmearrádusváidda
Kommunale lokale og anlegg - leie Suohkanlaš lanjat - láigoheapmi
Miljøtips Nuoskkidan cavgileapmi
Oljeutskilleranlegg - årsarapport Oljosirrenrusttet - jahkeraporta
Oljeutskilleranlegg – oppfølging Oljosirren - čuovvuleapmi
Overføring av ferie – Søknad Ohcat sirdit luopmobeivviid
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - søknad Vuoliduvvon váhnenmáksu/nuvttá guovddášáigi - ohcan
Ris og ros til kommunen Láitta ja rápmi suohkanii
SFO – Ny plass og endring SAÁF/SAÁO – Ođđa sadji ja rievdadus
Skolefritidsordning (SFO) – Permisjon og utmelding Skuvlaastoáiggefálaldat (SAÁO) – Virgelobiohcan ja eretcealkin
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning Spealloruhta - ohcan ovdagihtiidohkkeheami
Vielse - Bestilling Náittus - Diŋgojupmi
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Dárjudanlohpi – eaŋkildoalut/ambulerejeaddji
Søknad om tilknytning til kommunalt anlegg for vann/avløp Čanastus suohkanlaš čáhce-/ruferusttegiidda - ohcan
Innmeldingsskjema for snarefangst av ryper i Finnmark Dieđihanskovvi rievssat gárdumii Finnmárkkus
Fangstrapport for snarefangst av ryper i Finnmark Bivdodiehtu rievssatgárdumis Finnmárkkus
Søknad om bålbrenning Ohcan dolastit
Skjema for avlesing av vannmåler Čáhcemihtára lohkanskovvi
Kommunale avgifter - månedlig faktura Suohkandivat - mánnosaš rehket
Melding om montering av vannmåler Čáhcemihttár monterendieđiheapmi
Servicetorg Bálvaleapmi
Telefon 78 48 71 00