Regjeringens nye nasjonale tiltak

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Råd og anbefalinger

 

Generelle smittevernråd
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
Skoler, barnehager og SFO

Nasjonal anbefaling om at gult tiltaksnivå i barnehager og i barne- og ungdomsskoler opprettholdes der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skole og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen lokalt og om å justere tiltaksnivå i tråd med denne, herunder ved behov for innskjerping.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk. Testomfanget tilpasses total testkapasitet.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

 

Universiteter, høyskoler og fagskoler
  • Det anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning, og hovedregelen bør være at alle studenter som hovedregel har deler av undervisningen på campus. Dette med forbehold om at man følger generelle smittevernråd knyttet til lufting, avstand og at man holder seg hjemme ved symptomer. Slik fysisk undervisning anbefales ledsaget av jevnlig testing og tester bør gjøres tilgjengelig for studentene på campus. Testomfanget tilpasses total testkapasitet.
     
  • Undervisning i klasserom anbefales begrenset til maksimalt 30 med 1 meter avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen. Undervisning i større auditorium anbefales å følge antallsbegrensningen som gjelder for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
Avstand og sosial kontakt

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg. Treff andre utendørs når det er mulig.

Unngå håndhilsning

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt. Uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Alle bør som utgangspunkt holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, men unntak for barn i barnehage og barneskole og voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper.

Antallsbegrensning på 10 gjester hjemme utenom egen husstand. Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) unntatt fra antallsbegrensningen. Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

 

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter kan være åpne og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Utendørs:

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både for barn og unge under 20 år og for voksne over 20 år, - og med kontakt der det er nødvendig.

Innendørs:

Barn og unge under 20 år:
Det anbefales å begrense gruppestørrelse til omtrent 20, eller etter klasse/korhort. Aktiviteten kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig. Det kan gjennomføres arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det også å begrense størrelsen på konkurransene.

Voksne over 20 år:
Det anbefales maks 20 personer og 1 meter avstand. Ved høyintensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

 

Arbeidsliv

Arbeidsgiver kan gjøre individuelle vurderinger av hensyn til den enkelte, for enkeltansatte som har behov for å være fysisk til stede på jobb.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

 

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk ved trengsel for å komme seg til arrangement.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

For treningssentre, svømmehaller o.l. kan garderober holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis strengere krav til smittevern.

Smittesporing

Smittesporingsappen et nyttig verktøy.

Karantene

Smittede anbefales å registrere positiv test i smittesporingsappen.

 

Forskriftsfestede tiltak

 

Skoler, barnehager og SFO

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Det forskriftsfestede kravet om gult nivå i barnehager og grunnskoler samt rødt nivå i videregående skole og voksenopplæring oppheves. Forskriftsendringen trer i kraft fredag 14. januar kl. 24.

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Påbud om smittevernfaglig drift.

Ikke lenger forskriftsfestet krav til tilrettelegging for digital undervisning.

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

 

Toppidrett

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer. De skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement.

Internasjonale toppidrettsarrangementer som er nevnt i covid-19-forskriften § 6f kan fortsatt gjennomføres som planlagt.

Arbeidsliv

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Arrangementer og sammenkomster

Privat sammenkomst

Inntil 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha inntil 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement.

 

Offentlige arrangementer:

Det forutsettes smittevernforsvarlig drift.

Innendørs inntil 30 personer uten faste tilviste sitteplasser og 200 personer ved bruk av slike sitteplasser. Forutsetter 1 meter avstand og munnbindpåbud for publikum.

Ved innendørs offentlig kultur- eller idrettsarrangement hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten regnes ikke utøverne og eventuelt støttepersonell med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Ikke-profesjonelle utøvere over 20 år og utøvere over 20 år som ikke er toppidrettsutøvere har unntak fra kravet til avstand på arrangementer når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Utendørs inntil 200 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.

Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

 

Krav til arrangør:

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Skjenkestopp på arrangementer reguleres i tråd med regelverket for serveringssteder.

 

Serveringssteder

Nasjonal skjenkestopp inne og ute fra klokken 23. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Krav til bordservering av alkohol.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 30personer inne og 50 ute.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Treningssentre, bowlinghaller svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening, og det skal holdes minst 2 meter avstand ved høyintensiv aktivitet innendørs.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller, og lignende skal holde stengt.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

 

Testing

Justert strategi for TISK. Den enkelte sørger i større grad for testing med selvtester, å følge anbefalte testregimer og å varsle sine nærkontakter.

Isolasjon

Felles regler for isolasjon uavhengig av virusvariant.

Personer som er bekreftet smittet av SARSCoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Smittesporing

Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.

Kommunene kan prioritere utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og smittesporing blant sårbare grupper og i ubeskyttede miljøer.

Karantene

Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede har ikke lenger krav om å være i smittekarantene, men anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Endringen trer i kraft samtidig med de andre endringene, dvs. 13. januar kl. 24.00.

Smittekarantene i 10 døgn for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede videreføres med gjeldende unntak.

Regjeringen vurderer å erstatte smittekarantene for nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede, med et testregime. Før en slik endring eventuelt trer i kraft, skal kommunene ha tilstrekkelig tilgang på tester, samt at kommunene har etablert et system for utdeling av tester til husstander.

 

 

Her kan du lese regjeringens hele pressemelding 13.01.2022.

Se covid-19-forskriften for flere detaljer om regler og påbud.