Varsel om oppstart av planarbeid - planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen ønsker uttalelser til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet er 07.06.2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune om oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel for Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 2024 – 2036. Samtidig legges forslag til planprogram for arbeidet med planen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 5-2 og 11-13. Etter høringen skal formannskapet i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune vedta endelig planprogram. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet er 07.06.2023. 

Høringsuttalelser ønsker vi primært digitalt via dette skjemaet: høringsuttalelse. Du kan også sende e-post til følgende adresse: e-post@kautokeino.kommune.no
Planprogram skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen, behov for utredninger og opplegget for medvirkning. Foreliggende planprogram fastsetter grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Formannskapets vedtak av 25.04.2023 om oppstart og planprogram - kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 71 kB)

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 2024 - 2036  (PDF, 290 kB)