Kunngjøring av godkjent plan: Detaljregulering for del av Gáhkkorčorru gnr/bnr. 3/565

Kommunestyret vedtok i møte den 19.12.2019, sak 78/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan; Detaljregulering for del av Gáhkkorčorru gnr/bnr. 3/565, med bestemmelser.

Kommunestyret vedtok i møte den 19.12.2019, sak 78/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan; Detaljregulering for del av Gáhkkorčorru gnr/bnr. 3/565, med bestemmelser.

 

Planområdet omfatter en eiendom avsatt til kombinert formål bolig/forretning/tjenesteyting. Ny plan overstyrer tidligere plan innenfor den nye planens avgrensning.

 

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage framsettes skriftlig for Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino, jfr plan- og bygningslovens §1-9 og §12-12.

 

Sakens dokumenter: