Fertet go várret ránnjá?

Ránnjá ferte leamen jurdagiin go leat huksenplánat.

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. Og selv om du bygger noe som ikke krever søknad og varsling, er det jo hyggelig å si i fra. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Det er ikke krav om nabovarsel for innvendige fysiske arbeider.

Du kan også slippe å nabovarsle hvis du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til naboene, eller du skal sette opp en mindre bygning som naboen ikke kan se fra sin eiendom. Kommunen kan overprøve denne vurderingen.

Disse må du varsle

Naboer og gjenboere. Naboer er de som bor på eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendom som er skilt fra byggetomten med en vei, gate, elv eller annet areal

  • Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer
  • Festere av nabo- og gjenboereiendom
  • Er det flere eiere/festere av samme eiendom skal alle varsles.
  • Er naboeiendommen et sameie eller borettslag, er det nok at du varsler styret
  • Gjelder søknaden riving, må du varsle de som har pengeheftelser i eiendommen

Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir varslet hvis de blir berørt av byggeplanene. Du skal ikke sende kopi av nabovarselet til kommunen – det gjør du først når du sender søknaden.

Liste med navn og adresse til naboer og gjenboere får du ved bestilling av situasjonskartpakke for bygge- og delesaker.

Dette må nabovarselet inneholde

Bruk skjemaer fra dibk.no.

Beskriv hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.

Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som skal følge søknaden hvis det berører naboene eller gjenboerne. (Se mer om nabovarsling i byggesaksforskriften)

Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det

Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem.

Slik sender du nabovarselet

Du kan sende nabovarsel med epost. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan fortsatt sende varselet rekommandert eller levere det personlig. Kvittering for nabovarsel fylles ut og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

Ett varsel er nok

Søknaden kan deles opp i to: Én søknad om å få tillatelse til å bygge det du har tenkt, og én søknad om å sette i gang byggingen. Da trenger du bare sende nabovarsel for første del, den såkalte rammetillatelsen.

Slik håndterer du merknader fra naboene

Du må ta i mot merknader som naboene har til nabovarselet ditt. Du kan endre byggeplanene dine med hensyn til merknadene før du søker kommunen. Hvis du endrer mye eller til noe som får betydning for andre naboer, må du sende nytt nabovarsel.

Når du sender søknaden må du legge ved dokumentasjon på at naboene er varslet, og forklare hvordan du har tatt hensyn til eventuelle merknader.

Nytt nabovarsel

Hvis det går mer enn ett år fra du sendte nabovarsel til du sender søknad til kommunen, må du sende ut nytt nabovarsel.

Veiledning til SAK10 § 5-2. Varsel til naboer og gjenboere

 

Mearkkašumit ránnjávárrehussii ->

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 59 520
Inšenevra/ingeniør Mihtideapmi/Oppmåling
Telefovdna 922 59 520