Kulturskuvlla birra

Guovdageainnu ja Máze kulturskuvlafálaldat lea buot mánáide ja nuoraide vuođđoskuvla- ja joatkkaskuvlaagis. Min fálaldagat sáhttet rievddadit jagis jahkái, muhto mii geahččalit jeavddalaččat lágidit musihkkainstrumeanta-, juoigan- ja lávlunkurssaid, dánsunkurssaid iešguđetlágan šlájain, visuála dáiddakurssaid nu go govvadáidagis ja filmmas, ja dasa lassin čállinbájiid. Mii áigut maid dahkat saji eará dáiddafágaide ja kultuvrralaš ovdanbuktimiidda mat leat guovdilat min suohkanis.

Kulturskuvlafálaldaga birra
Kulturskuvlla vuođđu lea humanisttalaš olmmošoaidnu ja servodatárvvut nu go searve­vuohta, sátnefriddjavuohta, olmmošárvu ja demokratiija. Okta kulturskuvlla servodat­doaimmain lea speadjalastit kultuvrralaš ovdanbuktimiid máŋggabealátvuođa, ja veahkkin loktet dáidaga ja kultuvrra guoddevaš elemeantan servodatovdáneamis.

Kulturskuvla lea suohkanlaš astoáiggefálaldat, mii lea organiserejuvvon juogo sierra skuvlan dahje dábálaš skuvladoaimma ja muđui kultureallima oktavuođas, ja man stáhta, suohkan ja skuvlaruđat ruhtadit. Kulturskuvlla oahpahus lea heivehuvvon iešguđetlágan ahke­joavk­kuide. Ulbmil lea veahkkin hukset mánáid ja nuoraid estehtalaš, sosiála ja kultuvrralaš gelbbo­lašvuođa ja návccaid jurddašit kritihkalaččat ja dahkat mearrádusaid iešheanalaččat. Kulturskuvla galgá áimmahuššat sihke viidát, muhto maiddái taleanttaid, ja dan fálaldagat galget leat máŋggaláganat. Dáppe besset mánát ja nuorat geahččaladdat ja čiekŋudit dasa masa sis lea beroštupmi. Lea maid báiki gos beassá deaivvadit olbmáiguin ja oassálastit searvevuhtii.

Kulturskuvla galgá eanas oahpahit musihka, teáhtera, dánssa, visuála dáidaga ja hutkkálaš čállima, muhto sáhttá maid oahpahit eará fáttáid kultur- ja dáiddafágas.

Kulturskuvllat leat 1997 rájes nannejuvvon Oahpahuslágas,§ 13-6. Musihkka- ja kulturskuvlafálaldat:«Buot suohkaniin galgá juogo alddis dahje ovttas eará suohkaniiguin leat musihkka- ja kulturskuvlafálaldat mánáide ja nuoraide, organiserejuvvon lahkalaga skuvllain ja kultureallimin muđui.»

Guovdageainnu ja Máze kulturskuvla
Guovdageaidnu lea guovttegielat suohkan, gos sámi giella ja kultuvra leat eanetlogus. Guovdageainnu ja Máze kulturskuvlii lea lunddolaš ahte váldobargu lea gáhttet, doaimmahit ja ovdánahttit sámi kulturárbbi.

"Earáid kultuvrraid doahttaleapmi eaktuda ahte dovdá iežas kultuvrra ja ahte lea oadjebas iežas
identitehtain." (Kulturskuvlla rámmaplána s. 7)

Min suohkanis orrot maid olbmot geain lea eará našunalitehta ja čearddalašvuhta, maid mii háliidit fátmmastit, vai oažžut rikkis, máŋggabealát kultureallima ja searvaidahtti servodaga visot min mánáide ja nuoraide. Min prográmmat ja kurssat leat láhččojuvvon buot ohppiide buotlágan duogážiiguin. Min oahpaheddjiid váldogiella boahtá leat sámegiella ja dárogiella, muhto jus fal gávdno fágačehppodat, de mii maid atnit eará gielaid veahkkegiellan.

Kulturskuvla lea Kulturviesus ja dan jođiha kulturskuvlajođiheaddji oasseáiggebarggus. Mii bargat ovttas skuvllaiguin ja eará aktevrraiguin suohkanis. Min bargolanjat leat eanas kultur­viesus, LES-viesus ja Máze skuvllas, muhto maid eará heivvolaš sajiin suohkanis.

Jus áigu searvat kulturskuvlla kurssaide, de ferte ohcat saji. Ohcanskovit gávdnojit ruovttu­siiddus. Fuomáš dieđihanáigemeriid. Haddi sáhttá rievddadit kurssas kursii. Lea vejolaš oažžut hálbbiduvvot jus leat oappážagat ja vieljažagat mielde.

Loga áinnas Kulturskuvlla rámmaplána kulturskuvlla servodatdoaimma, árvovuođu ja ulbmiliid birra. Doppe leat maid fágaplánat daid iešguđetlágan fágaide mat fállojuvvot.


Kulturskuvlla Rámmaplána
Opplæringsloven
Regjeringens syn på kulturskolen

Karen Proksi
Doaibmajođiheaddji, giella ja kultuvra
E-poasta
Telefovdna 922 30 895

Čujuhus

Kulturviesus/Kulturhuset, Guovdageaidnu/Kautokeino

E-poastačujuhus: kulturskolen@kautokeino.kommune.no

Poastačujuhus: Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino/Guovdageaidnu.